Home / Tin tức / THỰC TRẠNG THOÁI HÓA ĐẤT TỈNH NINH BÌNH

THỰC TRẠNG THOÁI HÓA ĐẤT TỈNH NINH BÌNH

Vũ Xuân Thanh1, Đoàn Văn Anh2

1 Học viện Hành chính Quốc gia, Email: xuanthanh.vu@gmail.com

2 Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp.

TÓM TẮT

Thoái hóa đất xảy ra trên toàn tỉnh Ninh Bình với các loại hình chính: Suy giảm độ phì, xói mòn, khô hạn, kết von và mặn hoá; Tổng diện tích đất bị thoái hóa là 46.778 ha chiếm 46% diện tích điều tra, trong đó thoái hóa nhẹ 42.912 ha, thoái hóa trung bình 3.866 ha và chưa có thoái hoá nặng. Đất sản xuất nông nghiệp bị thoái hóa nhiều nhất với 34.392 ha đất bị thoái hóa chiếm 34% diện tích đất điều tra. Nguyên nhân gây thoái hóa đất bao gồm cả các nguyên nhân tự nhiên và có nguyên nhân do con người. Nhằm ngăn chặn thoái hoá, bảo vệ và bồi dưỡng đất các nhóm giải pháp đã được đề xuất bao gồm: i/Giải pháp về cơ chế, chính sách; ii/Giải pháp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; iii/Giải pháp sử dụng hợp lý; iv/Giải pháp khoa học, kỹ thuật và công nghệ; v/Giải pháp tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng; và vi/Giải pháp tăng cường quan trắc, theo dõi mức độ thoái hóa đất.

Từ khóa: Loại đất, thoái hóa đất, Ninh Bình.

 

Real status of soil degradation in Ninh Binh province

Vu Xuan Thanh1, Doan Van Anh2

1 Ho Chi Minh National Academy of Politics

2 National Institute of Agricultural Planning and Projection

SUMMARY

Soil degradation occurs throughout Ninh Binh province with the main types: reduced fertility, erosion, drought, concretisation, and salinization; The total area of degraded land is 46,778 ha, accounting for 46% of the surveyed area, of which 42,912 ha is slightly degraded, 3,866 ha is moderately degraded and there is no severe degradation. Agricultural land is the most degraded area with 34,392 hectares, occupying 34% of the surveyed land. Causes of soil degradation include natural causes and human causes. In order to prevent land degradation, to protect land and increase soil fertility, the groups of proposed solutions include: i/Mechanism and policy; ii/Land use planning and plans; iii/Reasonable land use; iv/Scientific, technical and technological solutions; v/Raising the awareness of the community; and vi/Strengthening measuring and monitoring of soil degradation.

Keywords: Soil type, soil degradation, Ninh Binh.

 

Người phản biện: PGS.TS. Vũ Năng Dũng

Cơ quan làm việc: Hội Khoa học Đất Việt Nam, Email: vunangdung15@gmail.com

Ngày nhận bài: 17/4/2020

Ngày thông qua phản biện: 19/5/2020

Ngày duyệt đăng: 04/6/2020

 

024 3821 0374