Home / Tin tức / SỬ DỤNG DSSAT TRONG MÔ PHỎNG CÁC MÔ HÌNH LUÂN CANH DÀI HẠN TRÊN ĐẤT XÁM BẠC MÀU Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

SỬ DỤNG DSSAT TRONG MÔ PHỎNG CÁC MÔ HÌNH LUÂN CANH DÀI HẠN TRÊN ĐẤT XÁM BẠC MÀU Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Ngô Ngọc Hưng (trang 138-145)

Từ khoá:  sử dụng, DSSAT, mô phỏng, luân canh, mô hình, đất xám, đất xám bạc màu, Đồng bằng sông Cửu Long

 

The simulation of cropping sequences using DSSAT on degraded grey soils in the Mekong delta

024 3821 0374