Home / Tin tức / NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH TỈ LỆ PHỐI TRỘN BÃ DONG RIỀNG VỚI THAN CÁM ĐỂ SẢN XUẤT BÁNH NHIÊN LIỆU

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH TỈ LỆ PHỐI TRỘN BÃ DONG RIỀNG VỚI THAN CÁM ĐỂ SẢN XUẤT BÁNH NHIÊN LIỆU

Nguyễn Khắc Thái Sơn, Đinh Thị Nhâm, Phạm Thị Thùy Dương, Phạm Thị Nhung, Lê Văn Đôi

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Email: nkthaison@yahoo.com

TÓM TẮT

Trong 3 tỉ lệ phối trộn bã dong riềng với than cám để sản xuất bánh nhiên liệu thì tỉ lệ 75% bã dong riềng + 25% than cám không ép được thành bánh; tỉ lệ 25% bã dong riềng + 75% than cám và tỉ lệ 50% bã dong riềng + 50% than cám có nồng độ các khí CO, SO2, NOx trong khói thấp hơn so với 100% than cám. Trong đó, bánh nhiên liệu có tỉ lệ 50% than cám + 50% bã dong riềng là tốt nhất; nhiệt độ giai đoạn cháy ổn định bằng 207o C; dễ bén lửa, ít khói, mùi khói gần giống đốt củi, xỉ than làm phân bón được; các loại khí độc trong khói giảm nhiều và đều đạt QCVN 19:2009 (cột B), CO = 743 mg/Nm3 = 74,3%, SO2 = 75 mg/Nm3 = 15,0%, NOx = 45 mg/Nm3 = 5,3%; giá thành giảm 25%, tương đương với giảm 500 đồng/bánh.

Từ khóa: Bã dong riềng, bánh nhiên liệu, CO, NOx, SO2, than cám, tỉ lệ phối trộn.

 

Investigating the mixture ratios of Edible canna residue with coal dust in fuel activated Carbon honeycombs production

Nguyen Khac Thai Son, Dinh Thi Nham, Pham Thi Thuy Duong, Pham Thi Nhung, Le Van Doi

Thai Nguyen Universiy of Agriculture and Forestry

SUMMARY

In 3 ratios of mixing Edible canna residue with coal dust to produce fuel activated carbon honeycomb. The ratio of 75% of Edible canna residue mixed with 25% of coal dust can not be pressed into the activated carbon honeycomb. The ratio of 25% of Edible canna residue mixed with 75% of coal dust and the rate of 50% of Edible canna residue mixed with 50% of coal dust have lower concentrations of CO, SO2, NO2 in smoke than 100% of coal dust. In particular, fuel activated carbon honeycombs with the ratio of 50% coal dust mixed with 50% galangal raw material is the best. Temperature of burning stage is stable by 207o C. It is easy to catch fire, less smoke, the smell of smoke is almost like burning firewood, the coal slag can be used as fertilizer. The tôxyc gas in the smoke decreased greatly and all met QCVN 19:2009 (colum B), CO = 743 mg/Nm3 = 74.3%, SO2 = 75 mg/Nm3 = 15.0%, NOx = 45 mg/Nm3 = 5.3%; cost reduced by VND 500/activated carbon honeycomb, equivalent to a discount of 25%.

Keywords: Edible canna residue, Activated fuel carbon honeycombs, CO, NOx, SO2, Coal dust, Ratio mixture.

 

Người phản biện: PGS.TS. Phạm Quang Hà

Cơ quan làm việc: Viện Môi trường Nông nghiệp, Email: dongsongsao8@gmail.com

Ngày nhận bài: 20/02/2020

Ngày thông qua phản biện: 16/5/2020

Ngày duyệt đăng: 04/6/2020

024 3821 0374