Home / Tin tức / LỢI ÍCH CỦA NHÀ NƯỚC VÀ NGƯỜI DÂN TRONG DỰ ÁN MỞ ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN – QUẬN CẦU GIẤY THÀNH PHỐ HÀ NỘI

LỢI ÍCH CỦA NHÀ NƯỚC VÀ NGƯỜI DÂN TRONG DỰ ÁN MỞ ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN – QUẬN CẦU GIẤY THÀNH PHỐ HÀ NỘI

LỢI ÍCH CỦA NHÀ NƯỚC VÀ NGƯỜI DÂN TRONG DỰ ÁN MỞ ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN – QUẬN CẦU GIẤY THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Bùi Thị Cẩm Ngọc

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Email: ngocbc83@gmail.com

TÓM TẮT

Thành phố Hà Nội là thủ đô, trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa của cả nước. Trong những năm qua, trên địa bàn thành phố được Nhà nước đầu tư nhiều tuyến đường, làm thay đổi bộ mặt đô thị. Người bị thu hồi đất được đền bù, hỗ trợ ngày càng cao tuy đã đảm bảo được phần nào quyền lợi của người sử dụng đất nhưng việc điều tiết giá trị gia tăng của những chủ sử dụng đất còn lại sau thu hồi chưa được xử lý đúng mức; chưa tạo được sự công bằng đối với người bị thu hồi đất, lại còn gây thất thu cho ngân sách nhà nước mà nguyên nhân chủ yếu còn chưa giải quyết được đó là quan hệ lợi ích kinh tế – xã hội và việc điều tiết các lợi ích này trong các quan hệ đất đai. Thực tế quan hệ lợi ích giữa các bên: Nhà nước, nhà đầu tư và người sử dụng đất hiện nay còn nhiều bất cập vì người bị thu hồi còn rất nhiều vướng mắc, thiếu minh bạch, thiếu công bằng. Hiện nay, việc phân phối lại “địa tô”, điều tiết giá trị tăng thêm của đất sao cho hợp lý đang là một vấn đề còn nhiều bàn cãi, đặc biệt là đối với các dự án chỉnh trang đô thị, mở đường giao thông. Từ việc nghiên cứu một trường hợp cụ thể trong quá trình mở đường Nguyễn Văn Huyên, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, góp phần đưa ra phương án giải quyết những tồn tại này.

Từ khoá: Địa tô, địa tô chênh lệch I, địa tô chênh lệch II, giá trị tăng thêm từ đất.

 

The benefits of the government and citizens from the new Nguyen Van Huyen street project in Cau Giay district, Hanoi city

Bui Thi Cam Ngoc

Hanoi University of Natural Resources and Environment

SUMMARY

Hanoi City is the capital, political, economic and cultural center of the country. In recent years, the State has invested in many roads and many urban areas in the city, changing the face of the city. Land users whose land is recovered will receive more and more compensation and support and to some extent ensure the rights of land users. However, the adjustment of added value of the remaining land users after the acquisition has not been paid adequate attention; There is no equality between the people whose land is acquired and the loss of revenue to the state budget. The main reason that has not been solved is the socio-economic benefit relationship and the regulations of these benefits. in land relations. In fact, the relationship of interests between the parties: The State, investors and land users are still inadequate because land users have been withdrawn with many problems, lack of transparency and inequity. Currently, the distribution of “land rent”, regulating the added value of land appropriately is a matter of much debate, especially for urban embellishment projects and paving roads.. Please provide the case of the project of Nguyen Van Huyen Street – Cau Giay District – Hanoi City for analysis in order to give a certain aspect of the benefit distribution of the target groups (state and user) in the project.

Keywords: Land rent, differential rent I, differential rent II, added value from land.

 

Người phản biện: TS. Nguyễn Đình Bồng

Cơ quan làm việc: Hội Khoa học Đất Việt Nam Email: ndbong1947@gmail.com

Ngày nhận bài: 06/5/2019

Ngày thông qua phản biện: 10/6/2020

Ngày duyệt đăng: 12/6/2020

024 3821 0374