Home / Tin tức / HIỆU QUẢ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI LỢN BẰNG HẦM BIOGAS TẠI HUYỆN THẠCH HÀ, TỈNH HÀ TĨNH

HIỆU QUẢ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI LỢN BẰNG HẦM BIOGAS TẠI HUYỆN THẠCH HÀ, TỈNH HÀ TĨNH

Trần Viết Cường

Trường Đại học Hà Tĩnh, Email: cuong.tranviet@htu.edu.vn

TÓM TẮT

Nghiên cứu này nhằm đánh giá hiệu quả xử lý nước thải chăn nuôi lợn của một số hầm biogas tại huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh. Số liệu được phân tích từ nước thải đầu vào và đầu ra của 6 hầm biogas cho thấy, hầm biogas đã làm giảm đáng kể các chất ô nhiễm có trong nước thải, trung bình hiệu quả xử lý của nitơ, TSS, COD, BOD5 và coliforms tương ứng 11,6, 64,5, 70,0, 66,0 và 81,3%. Trừ chỉ tiêu pH, các thông số trong nước thải sau hầm biogas vẫn vượt QCVN 62-MT:2016/BTNMT, cột B, vì vậy cần phải tiếp tục xử lý. Một số hầm có hiệu quả xử lý thấp là do số lượng lợn nuôi lớn nên chất thải vượt quá dung tích xử lý theo khuyến cáo.

Từ khóa: Hầm biogas, hiệu quả xử lý, huyện Thạch Hà, nước thải chăn nuôi lợn.

 

Treatment efficiency of biogas system on pig raising wastewater in Thach Ha district, Ha Tinh province

Tran Viet Cuong

Ha Tinh University

SUMMARY

This study aimes at assessing the treatment efficiency of biogas systems on pig raising wastewater in Thach Ha district, Ha Tinh province. The analyzed data of input and output wastewater of 6 biogas systems showed that, biogas system significantly reduced the pollutants presented in waste water. The average treatment efficiency of nitrogen, TSS, COD, BOD5 and coliforms is as 11.6, 64.5, 70.0, 66.0 and 81.3%, respectively. Except for the pH indicator, the parameters in output wastewater exceed QCVN 62-MT: 2016/BTNMT, column B, so further treatment is required. Some biogas systems have low treatment efficiency due to the large number of raised pigs so the waste exceeded the recommended treatment volume.

Keywords: Biogas system, pig raising wastewater, Thach Ha district, treatment efficiency.

 

Người phản biện: PGS.TS. Phạm Quang Hà

Cơ quan làm việc: Viện Môi trường Nông nghiệp Email: dongsongsao8@gmail.com

Ngày nhận bài: 14/5/2019

Ngày thông qua phản biện: 16/5/2020 Ngày duyệt đăng: 04/6/2020

024 3821 0374