Home / Tin tức / ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG CÂY ĐIỀU TỈNH ĐẮK LẮK ĐẾN NĂM 2030

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG CÂY ĐIỀU TỈNH ĐẮK LẮK ĐẾN NĂM 2030

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG CÂY ĐIỀU TỈNH ĐẮK LẮK ĐẾN NĂM 2030

Phạm Thế Trịnh

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk, Email: trinhkhcn@yahoo.com

TÓM TẮT

Mục đính của kết của nghiên cứu này nhằm đánh giá rõ được thực trạng phát triển cây điều trên địa bàn từ 2010 đến 2018 trên cơ sở đó đề xuất xuất khả năng phát triển diện tích bền vững đến năm 2030, trên cơ sở sử dụng các phương pháp truyền thống trong điều tra phân tích, dự báo các kết quả nghiên cứu này. Qua đó, đánh giá diện tích đất trồng cây điều ở mức thích hợp S1 có 543 ha, chiếm 2,36%, ở mức thích hợp S2 có diện tích 2.517 ha, chiếm 10,93% diện tích đất cây điều; mức thích hợp S3 có diện tích 11.750 ha, chiếm 51,02% diện tích đất trồng cây điều; diện tích mức không thích hợp (N) là 8.218 ha, chiếm 35,69% diện tích đất trồng điều. Từ kết quả trên, định hướng quy hoạch sử dụng đất trồng cây điều đến năm 2030 toàn tỉnh với diện tích 21.500 ha được phát triển 13 huyện và thành phố trên địa bàn tỉnh.

Keywords: Sử dụng đất, cây điều, tỉnh Đắk Lắk.

 

Evaluation of the actual status and direction of land use for cashew in Dak Lak province toward 2030

Pham The Trinh

Dak Lak Department of Science and Technology

SUMMARY

Dak Lak province situated in the Central Highland Center, which is famous for coffee, rubber, pepper, maccadamia, cashew… with an area of 23.028 ha of cashew grown in all districts, towns and cities. The purpose of the study is to evaluate of actual status of cashew development in the area from 2010 to 2018, and to propose the possibility of sustainable area development by 2030, based on the use of traditional methods in analytical investigation and forecasting of this research results. Thereby, In which cashew is grown at a very suitable land (S1) with 543 ha, accounting for 2,36 %; appropriate level (S2) is 2.517 ha, accounting for 10,93 %, at the less appropriate level (S3) is 11.750 ha occupied 51,02%; on not suitable (N) is 8.218 ha, accounting for 35,69 %. From the results, direction for cashew planting toward 2030 has been proposed; to keep stabilizing 21.500 ha of cashew plantation area in 13 districts and city.

Keywords: Land use, cashew, Dak Lak province.

 

Người phản biện: PGS.TS. Đào Châu Thu

Cơ quan làm việc: Hội Khoa học Đất Việt Nam, Email: chauthu_9lvh@yahoo.co.uk

Ngày nhận bài: 03/11/2019

Ngày thông qua phản biện: 01/6/2020

Ngày duyệt đăng: 04/6/2020

024 3821 0374