Home / Tin tức / ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG DỒN ĐIỀN ĐỔI THỬA ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN GIAO THỦY, TỈNH NAM ĐỊNH

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG DỒN ĐIỀN ĐỔI THỬA ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN GIAO THỦY, TỈNH NAM ĐỊNH

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG DỒN ĐIỀN ĐỔI THỬA ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN GIAO THỦY, TỈNH NAM ĐỊNH

Nguyễn Thị Hồng Hạnh1, Doãn Quang Hùng2, Phạm Anh Tuấn1

1 Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Email: hanhqldd@gmail.com

2 UBND huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

TÓM TẮT

Trong quá trình đổi mới, chuyển từ nền sản xuất nông nghiệp quy mô nhỏ tự cung tự cấp của hộ gia đình, cá nhân đi lên sản xuất hàng hóa quy mô lớn, một trong những rào cản lớn nhất là ruộng đất manh mún. Dồn điền đổi thửa (DĐĐT) đất sản xuất nông nghiệp là bước đi ban đầu nhằm khắc phục được tình trạng manh mún đất nông nghiệp, từng bước tích tụ, tập trung ruộng đất theo hướng sản xuất nông nghiệp hàng hóa, quy mô lớn. Nghiên cứu được thực hiện trên địa bàn huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định với mục đích đánh giá kết quả thực hiện công tác DĐĐT đất sản xuất nông nghiệp. Kết quả nghiên cứu cho thấy DĐĐT đất nông nghiệp đã làm tăng đáng kể quy mô diện tích thửa đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân (diện tích bình quân 759,8 m2 /1 thửa tăng lên 1014 m2 /1 thửa) và giảm số thửa trên hộ (bình quân số thửa/hộ: 2,17 thửa/hộ giảm xuống còn 1,56 thửa/hộ). DĐĐT làm tăng diện tích đất giao thông, thủy lợi nội đồng; góp phần tăng diện tích, năng suất và sản lượng của một số cây trồng chính.

Từ khóa: Dồn điền đổi thửa, đất sản xuất nông nghiệp, huyện Giao Thủy

 

Assessment of current status of consolidation and exchange of land for agriculture production in Giao Thuy district, Nam Đinh province

Nguyen Thi Hong Hanh1, Doan Quang Hung2 , Pham Anh Tuan1

1 Hanoi University of Natural Resources and Environment

2 People’s Committee of Giao Thuy district, Nam Dinh Province

SUMMARY

In the process of Doi Moi, moving from small subsistence agricultural production of households and individuals to large-scale commodity production, one of the biggest barriers is fragmented land, Land consolidation and exchange (DĐĐT) is an initial step to overcome the fragmentation of agricultural land, gradually accumulating and concentrating land in the direction of large-scale commodity agricultural production. The study is carried out in Giao Thuy district, Nam Dinh province with the purpose of evaluating the results of land acquisition for agricultural production. The research results showed that the agricultural land has significantly increased the size of agricultural land plots of households and individuals (the average area of 759.8 m2/1 plot increased to 1014 m2/1 parcel). and reducing the number of plots per household (average number of plots/household: 2.17 plots/household reduced to 1.56 plots/household). UMRT increases land area for transport and irrigation in the field; contribute to increasing the area, productivity and yield of some major crops.

Keywords: Land consolidation, agricultural land, Giao Thuy district.

 

Người phản biện: TS. Nguyễn Đình Bồng

Cơ quan làm việc: Hội Khoa học Đất Việt Nam Email: ndbong1947@gmail.com

Ngày nhận bài: 06/5/2020

Ngày thông qua phản biện: 04/6/2020

Ngày duyệt đăng: 08/6/2020

024 3821 0374