Home / Tin tức / ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA LOẠI SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT, TỈNH LÂM ĐỒNG

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA LOẠI SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT, TỈNH LÂM ĐỒNG

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA LOẠI SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT, TỈNH LÂM ĐỒNG

Huỳnh Văn Chương1, Hồ Việt Hoàng2, Võ Thị Hồng Thanh2

1 Đại học Huế.

2 Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế. Email: huynhvanchuong@hueuni.edu.vn.

TÓM TẮT

Bài báo được thực hiện để đánh giá hiệu quả kinh tế của việc sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Với mục đích như vậy, nghiên cứu đã thu thập dữ liệu từ khảo sát của 120 hộ gia đình ở thành phố Đà Lạt để tổng hợp dữ liệu liên quan đến việc tính toán các chỉ số hiệu quả kinh tế. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Việc trồng cà phê và hồng đang mang lại hiệu quả kinh tế ổn định và cần được duy trì sản xuất trong thời gian tới (NPV dương và IRR lớn hơn r = 6,8%). Đối với loại rau củ, khoai tây là loại sử dụng đất mang lại hiệu quả cao nhất (TGO = 19,66 lần, TVA = 18,66 lần và TMI =16,73 lần). Đối với loại hoa thì hoa cúc mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất (TGO = 4,28 lần, TVA = 3,28 lần và TMI = 2,88 lần). Từ đó, nghiên cứu đã đề xuất được 02 nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế cho loại sử dụng đất sản xuất nông nghiệp cho thành phố Đà Lạt trong thời gian tới.

Từ khoá: Đà Lạt, đất sản xuất nông nghiệp, hiệu quả kinh tế.

 

Assessing the economic efficiency of land use type for agricultural production in Da Lat city, Lam Dong province

Huynh Van Chuong1, Ho Viet Hoang2, Vo Thi Hong Thanh2

1 Hue University

2 University of Agriculture and Forestry, Hue University

SUMMARY

The article is conducted to evaluate the economic efficiency of land use type for agricultural production in Da Lat city, Lam Dong province. For this purpose, data were collected from a survey of 120 households in Dalat city in order to calculate the economic efficiency indicators. The research results show that: Coffee and persimmon cultivation has brought stable economic efficiency and needs to be maintained in the near future (positive NPV and IRR are greater than r = 6,8%). In terms of vegetables, potatoes are the most effective land use type (TGO = 19,66 times, TVA = 18,66 times and TMI = 16,73 times). For flowers, chrysanthemum has the highest economic efficiency (TGO = 4,28 times, TVA = 3,28 times and TMI = 2,88 times). Based on that, the study has proposed two groups of solutions to improve economic efficiency of land use type for agricultural production in Dalat in the future.

Keywords: Agricultural land, Dalat, economic efficiency.

 

Người phản biện: TS. Luyện Hữu Cử

Cơ quan làm việc: Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Email: luyenhuucu@gmail.com

Ngày nhận bài: 03/02/2020

Ngày thông qua phản biện: 25/5/2020

Ngày duyệt đăng: 28/5/2020

024 3821 0374