Home / Tin tức / ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÀNH VÀ ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT NGẬP NƯỚC HUYỆN CẦN GIỜ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÀNH VÀ ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT NGẬP NƯỚC HUYỆN CẦN GIỜ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Lưu Hải Tùng1*, Danh Mởn1, Đặng Hoà Vĩnh1, Phạm Tuấn Nhi1, Lê Ngọc Thanh1

1 Viện Địa lý Tài nguyên Tp. Hồ Chí Minh * Email: lhtung@hcmig.vast.vn; ĐT: 0989 766 463

 

TÓM TẮT

Đất ngập nước (ĐNN) huyện Cần Giờ được tạo thành từ tổ hợp các yếu tố địa chất – địa mạo, chế độ ngập, thảm thực vật và đất dưới ĐNN. Áp dụng hệ thống phân loại ĐNN của Phan Liêu (2006), kết quả có: 1 đơn vị ở bậc hệ thống chứa 5 hệ thống phụ chia thành 7 lớp với 12 lớp phụ có 28 loại. Trong đó, 5 đơn vị ĐNN ở bậc hệ thống phụ được chọn làm định hướng sử dụng cho vùng ĐNN này. Đơn vị ĐNN đầm lầy mặn chiếm 56,2% diện tích tự nhiên được định hướng sử dụng cho việc bảo tồn kết hợp du lịch sinh thái; ĐNN mặt nước mở chiếm 27,2% sử dụng cho việc nuôi trồng thủy sản và giao thông đường thủy; ĐNN đồng thủy triều thấp chiếm 10,53% sử dụng cho dân cư và nuôi trồng thủy sản; ĐNN bãi thủy triều chiếm 2,98% dành cho việc phát triển hệ sinh thái, tăng tính đa dạng sinh học và du lịch; ĐNN đồng thủy triều cao chiếm 1,48% diện tích định hướng sử dụng cho phát triển nông nghiệp như trồng cây ăn trái, hoa màu và lúa.

Từ khoá: Cần Giờ, đặc điểm, đất ngập nước, phân loại, quỹ đất ngập nước.

 

SUMMARY

The characteristics of forming factors and orientation of using wetland in Can Gio district, Ho Chi Minh city

Luu Hai Tung1 , Danh Mon1 , Dang Hoa Vinh1 , Pham Tuan Nhi1 , Le Ngoc Thanh1

1Ho Chi Minh City Institude of Resources Geography

 

The wetlands of Can Gio district are formed from a combination of many factors such as geology-geomorphology, inundation, vegetation and soils under wetland. Applying Phan Lieu’s wetland classification system (2006), there is 1 unit at system level containing 5 sub-systems divided into 7 classes with 12 sub-classes and 28 types. In which, 5 wetland units of the sub-systems are selected as the orientation of use for this wetland. The saline swampy wetland unit has 56.2% of the natural area, is oriented to use for conservation combined with eco-tourism; the open water wetland unit has 27.2% is used for aquaculture and waterway transport; the low tidal plain unit has 10.53%, is used for residential and aquaculture; the tidal flat wetland unit has 2.98%, used for developing ecosystems, increasing biodiversity and tourism; and the rest is the high tidal plain wetland unit, is used for agricultural development such as fruit plants, subsidiary crops and rice.

Keywords: Can Gio, characteristics, wetland, classification, wetland fund.

 

Người phản biện: TS. Phạm Quang Khánh

Email: phamquangkhanh47@gmail.com

Ngày nhận bài: 22/02/2021

Ngày thông qua phản biện: 24/01/2022

Ngày duyệt đăng: 24/01/2022

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU VỀ TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT CỦA HỘI KHOA HỌC ĐẤT VIỆT NAM

Tạp chí Khoa học Đất có giấy phép xuất bản số 342/GP-BTTTT ngày 28/6/2016 của Bộ Thông tin Truyền thông, ISSN 2525-2216.
Tên tiếng Anh: VIETNAM SOIL SCIENCE

 

024 3821 0374