Home / Quy trình / Hội Khoa học Đất Việt Nam

Hội Khoa học Đất Việt Nam

– Ngày thành lập: 08/6/1991 theo quyết định 181-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nay là Thủ tướng Chính phủ.

Tên tiếng Anh: VIETNAM SOCIETY OF SOIL SCIENCE (VSSS)

– Hội Khoa học Đất Việt Nam hoạt động theo Điều lệ Hội – Quyết định số 162/QĐ –BNV ngày 26 tháng 02 năm 2007 của Bộ Nội vụ về việc Phê duyệt Điều lệ Hội Khoa học Đất Việt Nam.

–  CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ LOẠI HÌNH NGHIÊN CỨU CHỦ YẾU

Hội Khoa học Đất Việt Nam có những nhiệm vụ chính là:

  1. Tuyên truyền vận động đoàn kết những người và tổ chức làm công tác về đất gia nhập Hội.
  2. Giúp đỡ các hội viên nâng cao trình độ trong nghiên cứu, giảng dạy, điều tra, khảo sát, ứng dụng và quản lý, quy hoạch, sử dụng, bảo vệ cải tạo đất.
  3. Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên về thành tích, kinh nghiệm sáng kiến phát minh, xuất bản hướng vào phát triển ngành khoa học về đất ở Việt Nam, làm cơ sở để phát triển nông nghiệp và các ngành kinh tế quốc dân.
  4. Phổ biến kiến thức, chuyển giao nhanh đến quần chúng những tiến bộ khoa học kỹ thuật về đất, phân bón cũng như các tiến bộ khoa học kỹ thuật có liên quan.
  5. Tổ chức các sinh hoạt học thuật, hội thảo và tham quan khảo sát, tổng kết điển hình nhằm nâng cao trình độ khoa học, tay nghề và kinh nghiệm nghiệp vụ cho hội viên và những người quan tâm đến công tác của Hội.
  6. Tư vấn, phản biện, giám định cho các cơ quan chức năng của Đảng và Nhà nước về những đề tài và công trình, giáo trình, thuật ngữ, quan hệ đến đất của cả nước hoặc của những vùng lớn, góp ý kiến về chính sách, pháp luật trong quản lý sử dụng đất.
  7. Tham gia các hoạt động khoa học kỹ thuật và kinh tế xã hội: Điều tra, phân loại, lập bản đồ đất và đánh giá phân hạng đất đai; phân bón, dinh dưỡng cây trồng; môi trường đất và nước; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai, quản lý sử dụng hợp lý tài nguyên đất, nước và các tài nguyên có liên quan; xoá đói giảm nghèo; phát triển nông lâm nghiệp bền vững.
  8. Tổ chức xuất bản thông tin, tạp chí và ấn phẩm khác quan hệ đến hoạt động của Hội theo quy định của Nhà nước.
  9. Hợp tác với các Hội khoa học kỹ thuật khác trong nước và Hội Khoa học Đất Quốc tế theo quy định của pháp luật.

MỘT SỐ THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

NHÂN SỰ

STT Họ và tên Chức vụ Hội
1 PGS.TS Vũ Năng Dũng Chủ tịch
2 PGS.TS Lê Thái Bạt Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký
3 TS Nguyễn Đình Bồng Phó chủ tịch
4 PGS.TS Phạm Quang Hà Phó chủ tịch
5 TS Bùi Huy Hiền Phó chủ tịch
6 TS Phạm Quang Khánh Phó chủ tịch
7 GS.TSKH Phan Liêu Phó chủ tịch
8 GS.TSKH Đỗ Đình Sâm Phó chủ tịch
9 ThS Lê Văn Lịch Chánh văn phòng
10 ThS Phạm Minh Hạnh Phó chánh văn phòng

 

CHI HỘI VÀ TRUNG TÂM

TT Tên Chi hội
1 Văn phòng Khoa học đất phía Nam
2 Văn phòng Khoa học Đất Viện Thổ nhưỡng Nông hóa
3 Chi hội Bộ Tài nguyên và Môi trường
4 Chi hội Học viện Nông nghiệp Việt Nam
5 Chi hội ĐH Khoa học Tự nhiên
6 Chi hội ĐH Nông lâm Thái Nguyên
7 Chi hội ĐH Tài nguyên và Môi trường
8 Chi hội ĐH Cần Thơ
9 Chi hội ĐH Nông lâm Huế
10 Chi hội ĐH Khoa học Thái Nguyên
11 Chi hội ĐH Nông Lâm Bắc Giang
12 Chi hội ĐH Lâm nghiệp
13 Chi hội Lào Cai
14 Chi hội Tây Nguyên
15 Chi hội Viện Khoa học Kỹ thuật NL miền núi phía bắc
16 Chi hội Phân viện Quy hoạch và TKNN
17 Chi hội Trung tâm nghiên cứu đất phân miền nam
18 Chi hội Viện Địa lý
19 Chi hội Viện Môi trường nông nghiệp
20 Chi hội Viện Thổ nhưỡng nông hóa
21 Chi hội Viện Khoa học Lâm nghiệp
22 Chi hội Viện quy hoạch và TKNN
23 Chi hội Công ty Tư vấn Phương bắc
24 Trung tâm Hỗ trợ nông dân quản lý bền vững đất đai
25 Trung tâm Tài nguyên đất và Môi trường
26 Trung tâm Nghiên cứu Quy hoạch Sử dụng đất
27 Trung tâm Tư vấn Quản lý sử dụng đất đai
28 Trung tâm Quy hoạch Đất đai và Đào tạo địa chính
024 3821 0374