Home / Tin tức / XÂY DỰNG BẢN ĐỒ THỜI GIAN XUỐNG GIỐNG VỤ HÈ THU NĂM 2014 CỦA TỈNH SÓC TRĂNG BẰNG ẢNH RADAR (COSMO – SKYMED)

XÂY DỰNG BẢN ĐỒ THỜI GIAN XUỐNG GIỐNG VỤ HÈ THU NĂM 2014 CỦA TỈNH SÓC TRĂNG BẰNG ẢNH RADAR (COSMO – SKYMED)

Nguyễn Kim Khoa1, Võ Quang Minh1, Lê Việt Dũng2
Khoa MT và TNTN, Đại học Cần Thơ
2 Phòng Hợp tác Quốc tế, Đại học Cần Thơ
Email: vqminh@ctu.edu.vn
TÓM TẮT
Sóc Trăng là một tỉnh có diện tích trồng lúa lớn và cơ cấu mùa vụ phức tạp. Thời gian xuống giống trong canh tác lúa là vấn đề rất quan trọng, đặc biệt là diện tích lúa đã giảm do nhiều tác động như biến đổi khí hậu và phát triển đô thị. Trong nghiên cứu này đã lựa chọn ảnh Radar (COSMO-SkyMed) để tiến hành nghiên cứu nhằm xác định thời gian xuống giống của vụ Hè Thu năm 2014. Xử lý ảnh Radar dựa trên cơ sở phân tích sự thay đổi về đặc tính tán xạ ngược của cây lúa trên ảnh từ 4/6/2014 đến ngày 27/8/2014. Kết quả xác định được thời gian xuống giống của vụ canh tác lúa vụ Hè Thu năm 2014. Xây dựng được bản đồ thời gian xuống giống của Sóc Trăng tập trung vào tháng 6 năm 2014. Điều này phù hợp với kết quả điều tra thực địa và kết quả thống kê tại địa phương. Tổng diện tích canh tác lúa toàn vùng nghiên cứu là 31.573 ha. Độ chính xác được đánh giá bằng chỉ số Kappa đạt 0,82. Nghiên cứu cung cấp thông tin quan trọng giúp các nhà quản lý trong việc quản lý an ninh lương thực, cảnh báo mùa vụ và dự báo năng suất lúa phục vụ cho bảo hiểm nông nghiệp.
Từ khóa: Bản đồ thời gian xuống giống, Radar, Sóc Trăng.

Mapping seeding time in summer – autumn crop in 2014 in Soc Trang province by Radar imagery (Cosmo – Skymed)
Nguyen Kim Khoa1, Vo Quang Minh1 , Le Viet Dung2
1,2 Can Tho University
SUMMARY
Soc Trang is one of the province having a large rice area and complicated rice crop structure. Seeding time in rice cultivation is an important issue, especially when rice area has decreased due to many impacts such as climate change and urban development. In this study, Radar image (COSMO-SkyMed) were used to determine seeding time of rice in Summer-Autumn crop in 2014. Analyzing backscatter characteristic change of rice from June 4, 2014 to August 27, 2014 is main method. As a result, seeding time was determined in Soc Trang province at June in 2014. The result of field survey and local statistics are similar. Total seeding area is 31.573 ha. The accuracy of interpretation is evaluated by the Kappa index at 0,82. The result is important information to help managers in management of food security, crop structure warning and forecasting of productivity in agricultural insurance.
Keywords: Radar, seeding time map, Soc Trang.

Người phản biện: Nguyễn Kim Lợi
Email: nguyenkimloi@gmail.com
Ngày nhận bài: 05/12/2017
Ngày thông qua phản biện: 17/12/2017
Ngày duyệt đăng: 20/12/2017

024 3821 0374