Home / Tin tức / XÂY DỰNG BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG THỦY SẢN VÙNG VEN BIỂN TỈNH SÓC TRĂNG SỬ DỤNG ẢNH VIỄN THÁM

XÂY DỰNG BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG THỦY SẢN VÙNG VEN BIỂN TỈNH SÓC TRĂNG SỬ DỤNG ẢNH VIỄN THÁM

Nguyễn Thị Hồng Điệp1, Nguyễn Trọng Cần1, Nguyễn Quốc Xuyên1, Trần Sỹ Nam1

[1] Khoa Môi trường & Tài Nguyên Thiên nhiên, Đại học Cần Thơ

 

TÓM TẮT

Nghiên cứu thực hiện nhằm mục tiêu xây dựng bản đồ hiện trạng thủy sản tỉnh Sóc Trăng từ đó hỗ trợ địa phương công tác theo dõi và quản lý việc canh tác thủy sản vùng ven biển tỉnh Sóc trăng. Nghiên cứu sử dụng 3 loại ảnh gồm ảnh Sentinel-2A, ảnh Landsat 8 và ảnh Landsat tích hợp (ảnh đa phổ độ phân giải 30m và ảnh đơn phổ độ phân giải cao 15m), áp dụng phương pháp phân loại theo hướng đối tượng (OBIA, Object-Based Image Analysis) xây dựng bản đồ hiện trạng thủy sản vùng ven biển tỉnh Sóc Trăng. Kết quả xác định được vùng phân bố đất nuôi trồng thủy sản sử dụng ảnh LANDSAT 8 trước khi tích hợp ảnh và sau khi tích hợp ảnh; và ảnh SENTINEL-2A với diện tích lần lượt là 48.578,11ha; 49.029,67ha; và 41.060,16ha. Độ tin cậy ảnh giải đoán được tính toán dựa trên 02 thông số là độ chính xác toàn cục và hệ số Kappa lần lượt cho 03 loại ảnh gồm ảnh LANDSAT 8 trước khi tích hợp ảnh là 87,7% và 0,76; và sau khi tích hợp ảnh là 91,5% và 0,83; và ảnh SENTINEL-2A là 85,9% và 0,72. Kết quả cho thấy ảnh Landsat 8 sau khi tích hợp ảnh sử dụng để phân loại đất nuôi trồng thủy sản có độ tin cậy cao hơn so với ảnh Landsat 8 trước khi tích hợp và ảnh Sentinel-2A tuy nhiên với 3 loại ảnh này có thể sử dụng để theo dõi phân bố đất nuôi trồng thủy sản do đô tin cậy đều cao hơn 85%.

Từ khóa: ảnh Landsat 8, đất nuôi trồng thủy sản, tích hợp ảnh, tỉnh Sóc Trăng, Sentinel-2A.

 

SUMMARY

Coastal Aquaculture Mapping in Soc Trang province using satellite imagery

Nguyen Thị Hong Diep*1, Nguyen Trong Can1, Nguyen Quoc Xuyen1, Tran Sy Nam1

1 College of Environment and Natural Resources, Can Tho University

The study is carried out with the aim of developing a current fishery status map in Soc Trang province, thereby assisting the locality in monitoring and management of aquaculture in the coastal areas of Soc Trang province. The research was used Sentinel-2A image, Landsat 8 image and Landsat image integration between panchromatic images 15m and multispectral images 30m by applying Object-Based Image Analysis (OBIA) methodology to create coastal aquaculture map in Soc Trang province. The study was detected ​​aquaculture area due to LANDSAT 8 image before image integration, LANDSAT 8 image after image integration and Sentinel-2A image at ​​48,578.11 ha; 49,029.67ha on and 41,060.16ha, respectively. The accuracy assessment was estimated based on two parameters including the overall accuracy and the Kappa coefficient for all three those images consist of LANDSAT 8 image before image integration at 87,7% and 0,76; LANDSAT 8 image after image integration at 91,5% and 0,83; and Sentinel-2A image at 85.9% and 0.72. The results showed that LANDSAT 8 image after integrated image applied to classify aquaculture land that has higher reliability than the pre-integration of Landsat 8 image and Sentinel-2A image; however, three types of images can be applied to monitor aquaculture land distribution because the accuracy assessment is more than 85%.

Keywords: aquaculture land, LANDSAT 8, integrated image, Sentinel-2A, Soc Trang province.

 

Người phản biện: GS.TS. Võ Quang Minh

Email: vqminh@ctu.edu.vn

Ngày nhận bài: 10/3/2021

Ngày thông qua phản biện: 20/4/2021

Ngày duyệt đăng: 12/5/2021

024 3821 0374