Home / Tin tức / XÂY DỰNG BẢN ĐỒ ĐƠN VỊ ĐẤT ĐAI PHỤC VỤ PHÂN HẠNG THÍCH HỢP ĐẤT ĐAI HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN

XÂY DỰNG BẢN ĐỒ ĐƠN VỊ ĐẤT ĐAI PHỤC VỤ PHÂN HẠNG THÍCH HỢP ĐẤT ĐAI HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN

Nông Thị Thu Huyền1, Nguyễn Ngọc Nông1, Lê Thái Bạt2, Phạm Văn Tuấn1, Lê Văn Thơ1
Đại học Nông lâm, Đại học Thái Nguyên
2 Hội Khoa học Đất Việt Nam
TÓM TẮT
Xây dựng bản đồ đơn vị đất đai (LMU) là một bước quan trọng trong đánh giá tiềm năng đất đai, là cơ sở để phân hạng thích hợp đất đai phục vụ cho sử dụng đất hiệu quả. Bản đồ đơn vị đất đai huyện Chợ Đồn được xây dựng trên cơ sở chồng xếp 7 bản đồ đơn tính gồm có 42LMU. Trong đó LMU33 có diện tích lớn nhất 8.818,87 ha, chiếm tỷ lệ 9,86% diện tích tự nhiên của huyện; LMU10 có diện tích nhỏ nhất là diện tích 12,15ha, chiếm 0,01% diện tích tự nhiên.
Kết quả phân hạng thích hợp đất đai của huyện đối với 7 loại sử dụng đất (LUT) có triển vọng phát triển được phân thành 11 kiểu thích hợp. Trong đó, kiểu VIII có diện tích lớn nhất là 39.344,57ha, kiểu VI có diện tích thích hợp nhỏ nhất 137,86ha. Đây là cơ sở và nền tảng quan trọng cho định hướng sử dụng đất trong tương lai của huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.
Từ khóa: Chợ Đồn, LMU, LUT, phân hạng thích hợp đất đai.

Compiling the land unit map for land suitability classification in Cho Don district, Bac Kan province
Nong Thi Thu Huyen1, Nguyen Ngoc Nong1, Le Thai Bat2, Pham Van Tuan1, Le Van Tho1
1Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry
2Vietnam Society of Soil Science
Compilation of land unit map is an important step in the assessment process of land potential, and is the basis for the land suitability classification. Land unit map of Cho Don district was compiled on the basis of super imposing seven thematic maps. There are 42 land mapping units (LMU) in the study area. Of which, LMU33 has the largest area of ​​8,818.87 ha, accounting for 9.86% of the total natural area of the district; LMU10 has the smallest area of ​​12.15 ha, accounting for 0.01% of the total natural area of the district.
There are 11 land suitability classes for seven collected perspective land utilization types in the study area. Of which, the eighth class has the largest area of ​​39,344.57 ha; the sixth class has the smallest area of ​​137.86 ha. This is the basis and foundation for future land use orientation in Cho Don district, Bac Kan province.
Keywords: Cho Don, LMU, LUT, Land Suitability classification.

Người phản biện: GS.TS. Nguyễn Thế Đặng
Email: nguyenthedang@tuaf.edu.vn
Ngày nhận bài: 20/10/2017
Ngày thông qua phản biện: 20/11/2017
Ngày duyệt đăng: 25/12/2017

024 3821 0374