Home / Tin tức / XÁC ĐỊNH NHÂN TỐ CANH TÁC BỀN VỮNG CÂY ĂN TRÁI TẠI TỈNH HẬU GIANG

XÁC ĐỊNH NHÂN TỐ CANH TÁC BỀN VỮNG CÂY ĂN TRÁI TẠI TỈNH HẬU GIANG

Lê Thanh Phong1, Võ Quang Minh1
Trường Đại học Cần Thơ.
TÓM TẮT
Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định các nhân tố ảnh hưởng đến canh tác bền vững cây ăn trái. Điều tra được thực hiện với 150 hộ canh tác cây có múi (bưởi Da xanh, cam Sành, cam Xoàn, quýt Đường) và xoài cát Hòa Lộc tại tỉnh Hậu Giang trong thời gian từ tháng 2 – 5/2018. Kết quả phân tích nhân tố cho thấy có năm nhân tố bền vững là Sử dụng đất, Sử dụng dinh dưỡng, Hiệu quả kinh tế, Thiết kế vườn và Lao động được khám phá, trong đó có hai nhân tố quan trọng nhất là Sử dụng đất và Sử dụng dinh dưỡng. Dựa trên năm nhân tố được khám phá, một số giải pháp được đề nghị để cải thiện hiệu quả canh tác cây ăn trái tỉnh Hậu Giang theo hướng bền vững.
Từ khóa: Canh tác bền vững, cây có múi, nhân tố, xoài cát Hòa Lộc.

Determining factors of fruit trees sustainable cultivation of in Hau Giang province
Le Thanh Phong, Vo Quang Minh
Can Tho University
SUMMARY
The aim of this study is to determine factors affecting to fruit trees sustainable cultivation. The survey was carried out from February to May 2018 with 150 households growing citrus tree group (Da Xanh pummelo, Sanh orange, Xoan orange, Duong mandarin) and Hoa Loc mango in Hau Giang Province. Research results showed that soil indicators relating to soil fertility were still suitable for citrus tree group and Hoa Loc mango cultivation. The results of the factor analysis showed that there were five sustainable factors as Land use, Nutrient use, Economic efficiency, Orchard design and Labor explored, in which two most important factors were Land use and Nutrient use. Based on the five factors explored, a number of solutions were proposed to improve the effectiveness of fruit tree production in Hau Giang towards sustainable cultivation.
Keywords: Citrus, factors, Hoa Loc mango, sustainable cultivation.

Người phản biện: GS.TS. Lê Quang Trí
Cơ quan: Đại học Cần Thơ
Email: lqtri@ctu.edu.vn
Ngày nhận bài: 15/6/2019
Ngày thông qua phản biện: 03/7/2019
Ngày duyệt đăng: 15/7/2019

024 3821 0374