Home / Tin tức / XÁC ĐỊNH MỐI TƯƠNG QUAN VÀ MỨC ĐỘ CỦA CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN NGÔ ĐỒNG, HUYỆN GIAO THỦY, TỈNH NAM ĐỊNH

XÁC ĐỊNH MỐI TƯƠNG QUAN VÀ MỨC ĐỘ CỦA CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN NGÔ ĐỒNG, HUYỆN GIAO THỦY, TỈNH NAM ĐỊNH

Nguyễn Thị Hồng Hạnh1*, Bùi Thị Cẩm Ngọc1, Phạm Anh Tuấn1, Doãn Quang Hùng2

[1] Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

2 UBND huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

* Email: nthhanh@hunre.edu.vn

 

TÓM TẮT

Thị trấn Ngô Đồng là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của huyện Giao Thủy. Những năm gần đây thị trường bất động sản tại thị trấn Ngô Đồng diễn ra rất sôi động vì vậy đòi hỏi nhu cầu về định giá đất chính xác và phù hợp với thị trường ngày càng cao. Phương pháp phân tích đa chỉ tiêu (MCA) sử dụng kỹ thuật AHP sẽ góp phần đề xuất được 4 nhóm yếu tố ảnh hưởng đến giá đất tại thị trấn Ngô Đồng. Kết quả chạy phân tích tương quan cho thấy các biến độc lập: VT (vị trí), KD (lợi thế kinh doanh), GT (giao thông), Hatang (hạ tầng kỹ thuật), GD (giáo dục), YT (y tế), AN (an ninh), Dantri (trình độ dân trí), MT (chất lượng môi trường), PT (phong thủy), SQU (diện tích), Mtien (mặt tiền) là những biến có tương quan chặt với giá đất (có giá trị Sig. (2 – tailed) < 0,05 tương ứng với độ tin cậy lớn hơn 95%). Nhóm yếu tố về kinh tế có vai trò ảnh hưởng lớn nhất so với các yếu tố xã hội, môi trường và cá biệt.

Từ khoá: giá đất, bộ tiêu chí, mức độ ảnh hưởng.

 

SUMMARY

Determining the correlation and levels of affecting factors in residential land price in Ngo Dong town, Giao Thuy district, Nam Dinh province

Nguyen Thi Hong Hanh1, Bui Thi Cam Ngoc1, Pham Anh Tuan1, Doan Quang Hung2

1 Hanoi University of Natural resource and Enviroment

2 People’s Committee of Giao Thuy district, Nam Dinh province

 

Ngo Dong Town is the economic, political and cultural center of Giao Thuy district. In recent years, the real estate market in Ngo Dong town has been very active, so the demand for accurate and suitable land valuation is increasing. Multi-spending analysis method (MCA) using AHP technique will contribute to propose 4 groups of factors affecting land price in Ngo Dong town. The results of running the correlation analysis show that the independent variables: VT (location), KD (business advantage), GT (traffic), Hatang (technical infrastructure), GD (education), YT (health care), AN (security), Dantri (people’s intellectual level), MT (environmental quality), PT (feng shui), SQU (area), Mtien (façade) are closely correlated variables with land price (with Sig value (2 – tailed) < 0.05 corresponding to confidence greater than 95%). Economic factor have the greatest affect compared to social, environmental and individual factors.

Keywords: land price, set of criteria, level of influence.

 

Người phản biện: PGS.TS. Phan Đình Binh

Email: phandinhbinh@tuaf.edu.vn

Ngày nhận bài: 10/6/2021

Ngày thông qua phản biện: 08/7/2021

Ngày duyệt đăng: 25/8/2021

024 3821 0374