Home / Tin tức / XÁC ĐỊNH BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP VÙNG VEN BIỂN TỈNH NAM ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2005 – 2019 BẰNG CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM VÀ GIS

XÁC ĐỊNH BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP VÙNG VEN BIỂN TỈNH NAM ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2005 – 2019 BẰNG CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM VÀ GIS

Nguyễn Thị Phương Hoa1, Ngô Thế Ân2, Lê Thị Giang2

1 Cục Viễn thám Quốc gia

2 Học viện Nông nghiệp Việt Nam

 

TÓM TẮT

Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định sự biến động sử dụng đất nông nghiệp vùng ven biển tỉnh Nam Định qua các giai đoạn 2005, 2010, 2015 và 2019 dựa trên dữ liệu ảnh viễn thám Landsat 5 và Landsat 8. Phương pháp chính sử dụng trong nghiên cứu là phân loại ảnh có kiểm định theo thuật toán xác suất cực đại dựa vào mẫu khóa giải đoán ảnh với 6 loại sử dụng đất nông nghiệp bao gồm: đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản và đất làm muối. Kết quả nghiên cứu đã xây dựng được bản đồ sử dụng đất 2005, 2010, 2015 và 2019 với độ chính xác đạt trên 80%. Phân tích biến động sử dụng đất qua giai đoạn 5 năm được thực hiện trên phần mềm ArcGIS chỉ ra diện tích đất nông nghiệp có xu hướng giảm. Trong đó, giảm mạnh nhất là khu vực đất trồng lúa (3.911,61 ha) và diện tích đất lâm nghiệp (1491,69 ha). Diện tích đất nuôi trồng thủy sản và đất trồng cây lâu năm tăng lên (5952,79 ha và 471,80 ha).

Từ khóa: Biến động sử dụng đất, ven biển, tỉnh Nam Định, viễn thám, thông tin địa lý.

 

Asessment of land use change on Nam Dinh coastal area from 2005 to 2019 using remote sensing and GIS

Nguyen Thi Phuong Hoa1, Ngo The An2, Le Thi Giang2

1 Department of National Remote Sensing

2 Vietnam National University of Agriculture

SUMMARY

This paper presents the agricultural land use change analysis in coastal areas of Nam Dinh province, in 2005, 2010, 2015 and 2019 using Landsat 5 and Landsat 8 remotely sensed data. The images were classified by the object – oriented method with the maximum likelihood algorithm applied to 6 agricultural land use types (i.e. agricultural production, forestry, aquaculture and salt – making land). Land use maps of 2005, 2010, 2015 and 2019 have been produced accordingly with overall accuracy of more than 80%. A 5 year land use changes were then analyzed in AcrGIS software. The results show that the agricultural land area tends to decrease from 2005 to 2019. The greatest decrease was in rice cultivated land (3911.61 ha) and forestry land (1491.69 ha). The aquaculture and perennial crops land area increased 5952.79 ha and 471.80 ha, respectively.

Keywords: Land use change, coastal areas, Nam Dinh province, remotely sensed, GIS.

 

Người phản biện: PGS.TS. Đào Châu Thu

Email: chauthu_9lvh@yahoo.co.uk

Ngày nhận bài: 05/3/2020

Ngày thông qua phản biện: 10/3/2020

Ngày duyệt đăng: 12/3/2020

024 3821 0374