Home / Tin tức / ỨNG DỤNG MÔ-ĐUN STC CỦA PHẦN MỀM QGIS XÂY DỰNG BẢN ĐỒ THÀNH PHẦN CƠ GIỚI ĐẤT TỈNH ĐẮK LẮK

ỨNG DỤNG MÔ-ĐUN STC CỦA PHẦN MỀM QGIS XÂY DỰNG BẢN ĐỒ THÀNH PHẦN CƠ GIỚI ĐẤT TỈNH ĐẮK LẮK

Dương Đăng Khôi1*

1Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội *Email: ddkhoi@hunre.edu.vn; ĐT: 0988 786 401


TÓM TẮT

Bản đồ thành phần cơ giới (TTCG) đất thường được lập theo phương pháp gán tên các khoanh đất theo dạng dữ liệu vector hoặc gán tên theo từng vị trí pixel dữ liệu raster. Mục đích của nghiên cứu này là ứng dụng mô-đun STC phân lớp tự động TPCG đất để xây dựng bản đồ TPCG theo dữ liệu raster tại tỉnh Đắk Lắk. Phương pháp nội suy nghịch đảo khoảng cách (IDW) kết hợp với mô-đun STC của phần mềm QGIS được áp dụng để lập bản đồ TPCG đất tỉnh Đắk Lắk. Kết quả phân lớp tự động đã xác định được 10 loại đất theo TPCG trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Mô-đun STC là rất hữu ích vì nó tự động gán lớp TPCG chi tiết đến từng vị trí (pixel) của bản đồ TPCG đất quy mô cấp tỉnh.

Từ khóa: Nội suy nghịch đảo khoảng cách (IDW), TPCG đất, mô-đun STC, QGIS, Đắk Lắk.

 

SUMMARY

Applying STC module of QGIS for mapping soil texture in Dak Lak province
Duong Dang Khoi1

1 Ha Noi University of Natural Resources and Enviroment

 

The soil texture map is often produced by vector-based or raster-based  classification method. The purpose of this study was to apply raster-based STC module for mapping detailed soil texture in Dak Lak province. Using inverse
distance weighting method combined with the STC module that was applied to map soil texture in the region. The result of classification had identified 10 soil texture classes in the province. Through this study, it showed that the STC module
is very useful for automatically assigning the detailed soil texture layer to each site (pixel) of a large-scale region.

Keywords: Inverse distance weighting (IDW), soil texture, soil texture classification (STC), QGIS, Dak Lak.

Người phản biện: TS. Nguyễn Văn Hiểu

Email: hieu_tn2002@yahoo.com.vn

Ngày nhận bài: 03/5/2021

Ngày thông qua phản biện: 07/02/2022

Ngày duyệt đăng: 10/3/2022

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU VỀ TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT CỦA HỘI KHOA HỌC ĐẤT VIỆT NAM

Tạp chí Khoa học Đất có giấy phép xuất bản số 342/GP-BTTTT ngày 28/6/2016 của Bộ Thông tin Truyền thông, ISSN 2525-2216.
Tên tiếng Anh: VIETNAM SOIL SCIENCE

 

024 3821 0374