Home / Tin tức / ỨNG DỤNG AHP VÀ GIS TRONG ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI CÂY THANH LONG, TỈNH BÌNH THUẬN

ỨNG DỤNG AHP VÀ GIS TRONG ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI CÂY THANH LONG, TỈNH BÌNH THUẬN

Nguyễn Ngọc Chung1, Lê Cảnh Định2*

1 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận

2 Phân viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp *Email: lecanhdinh@gmail.com

 

TÓM TẮT

Đánh giá thích nghi đất đai phục vụ phát triển bền vững Thanh Long, tỉnh Bình Thuận là bài toán phân tích quyết định đa mục tiêu, liên quan đến nhiều lĩnh vực tự nhiên, kinh tế, xã hội. Trong nghiên cứu này, ứng dụng mô hình tích hợp GIS và AHP-GDM để giải bài toán đánh giá thich nghi đất đai phục vụ phát triển bền vững cây Thanh Long. Tiến trình thực hiện của mô hình như sau: (i). Đánh giá thích nghi đất đai tự nhiên (FAO, 1976), những hệ thống sử dụng đất thích nghi tự nhiên (S1, S2, S3) thì tiếp tục đánh giá về các yếu tố kinh tế, xã hội; (ii). Đánh giá thích nghi đất đai bền vũng (FAO, 1993). Chồng xếp bản đồ thích nghi bền vững với bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2020, bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, từ đó đề xuất vùng sản xuất Thanh Long đến năm 2030 với diện tích 36.000ha, phù hợp với điều kiện thực tiễn ở tỉnh Bình Thuận.

Từ khóa: cây Thanh Long, sử dụng đất bền vững, đánh giá đất đai, GIS, AHP.

 

SUMMARY

Application of the integrated model of GIS and AHP for evaluating sustainable land-use of dragon fruit in Binh Thuan province

Nguyen Ngoc Chung1, Le Canh Dinh2

1 Binh Thuan Department of Natural Resources and Environment

2 Sub-National Institute of Agricultural Planning and Projection (Sub-NIAPP)

 

Land Evaluation for sustainable land-use of Dragon fruit in Binh Thuan province is a multi-criteria decision making (MCDM) problem, that relates to to various fields (natural, economic, social). In this research, the integrated model of GIS and AHP group (AHP-GDM) was applied to solve this land evaluation problem. The process model is as follows: i) Suitability Analysis land -use by (FAO, 1976) method; the suitable land-use systems (S1, S2, S3) are then analysed with econimic and social indicators; ii). Suitability Analysis for sustainable land-use of Dragon fruit by (FAO, 1993) method. Union the actual map in 2020 and suitable map, land-use planning map in 2030 to propose the cultivation map of dragon fruit in 2030 with 36,000ha, That is appropriate for the practical conditions in Binh Thuan province.

Keywords: Dragon fruit, sustainable land-use, land evaluation, GIS, AHP.

 

Người phản biện: GS.TS. Võ Quang Minh

Email: vqminh@ctu.edu.vn

Ngày nhận bài: 31/7/2021

Ngày thông qua phản biện: 03/9/2021

Ngày duyệt đăng: 06/9/2021

024 3821 0374