Home / Tin tức / THỰC TRẠNG VÀ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀNTHÀNH PHỐ CAO BẰNG GIAI ĐOẠN 2012 – 2016

THỰC TRẠNG VÀ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀNTHÀNH PHỐ CAO BẰNG GIAI ĐOẠN 2012 – 2016

Nguyễn Đức Nhuận1
Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.
TÓM TẮT
Kết quả nghiên cứu về thực trạng và yếu tố ảnh hưởng đến chuyển đổi mục đích sử dung đất trong giai đoạn 2012 – 2016 tại thành phố Cao Bằng cho thấy đất nông nghiệp giảm theo thời gian, bình quân giảm 26,314 ha/năm. Trong đó, diện tích giảm do chuyển đổi chủ yếu là đất trồng cây hàng năm và đất lâm nghiệp. Đất phi nông nghiệp tăng bình quân 34,184 ha/năm và tập trung chuyển vào đất ở đô thị và chuyên dùng. Có 3 nhóm yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến chuyển mục đích sử dụng đất, đó là gia tăng dân số và việc làm, quá trình đô thị hoá và bản thân người sử dụng đất. Mỗi một yếu tố có tác động khác nhau đến những loại đất bị chuyển đổi khác nhau.
Từ khóa: Chuyển mục đích sử dụng đất, yếu tố ảnh hưởng.

Current status and factors affecting to the change of land use purpose in Cao Bang city, in the period of 2012 – 2016
Nguyen Duc Nhuan1
1Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry
SUMMARY
Study results on current status of the change of land use purpose and factors affecting in the period of 2012 – 2016 in Cao Bang city showed that the agricultural land decreased over time, the average dropped 26,314 ha yearly and mainly in land for annual crops. Non-agricultural land has steadily increased over 34,184 ha yearly and focused on urban and specialized land use. There are three main groups of factors that affect the change of land use purposes, such as population growth and employment, the process of urbanization and land users themselves. Each factor has a different effect on different types of soils.
Keywords: Land use change, factors affect.

Người phản biện: GS.TS. Nguyễn Thế Đặng
Cơ quan: Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
Email: nthedang@gmail.com
Ngày nhận bài: 19/12/2017
Ngày thông qua phản biện: 29/3/2018
Ngày duyệt đăng: 15/5/2018

024 3821 0374