Home / Tin tức / THỰC TRẠNG ĐỜI SỐNG NGƯỜI DÂN SAU KHI THU HỒI ĐẤT TẠI KHU VỰC TRUNG TÂM THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN

THỰC TRẠNG ĐỜI SỐNG NGƯỜI DÂN SAU KHI THU HỒI ĐẤT TẠI KHU VỰC TRUNG TÂM THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN

Nguyễn Thế Hoàn1, Nguyễn Khắc Thái Sơn1
Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên.
TÓM TẮT
Nghiên cứu nhằm đánh giá đời sống người dân sau thu hồi đất về việc làm, thu nhập, điều kiện nơi để làm cơ sở góp phần sửa đổi, bổ sung chính sách thu hồi đất. Kết quả phỏng vấn 426 người có đất thu hồi tại khu trung tâm thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2013 – 2017 cho thấy: (1) Có 135/426 người được điều tra chuyển việc làm mới; trong đó 97 người nhận xét bằng hoặc hơn việc làm trước thu hồi đất (bằng 71,85%). (2) Thu nhập trung bình trước thu hồi đất là 4,58 triệu đồng/tháng; sau thu hồi đất là 4,81 triệu đồng/tháng, tăng 5,02%. (3) So với trước thu hồi đất, mức độ ổn định việc làm bằng 97,40%; mức độ ổn định thu nhập bằng 104,13%. (4) Trong 188 người nhận đất tái định cư, có 170 người nhận xét bằng hoặc hơn nơi ở trước thu hồi đất (bằng 90,43%). (5) Trung bình cả 3 nhóm tiêu chí về điều kiện nơi ở khu tái định cư cao hơn 25,47% so với trước thu hồi đất. (6) Độ đồng đều về điều kiện nơi ở khu tái định cư cao hơn trước thu hồi đất.
Từ khóa: Điều kiện nơi ở, đời sống người dân, sau thu hồi đất, thu nhập, việc làm.

People’s real life situation after land acquisition in Thai Nguyen city, Thai Nguyen province
Nguyen The Hoan, Nguyen Khac Thai Son
Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry
SUMMARY
This study aims to assess people’s real life situation after land acquisition on employment, income, and local conditions in order to be used as a basis to amend and supplement to land acquisition policies. The results of 426 interviewees with land dispossessed in Thai Nguyen city center in the period of 2013 – 2017 show that: (1) 135/426 people surveyed had new jobs; of which 97 people had better income or equal in comparision with before the land acquisition (equal to 71.85%). (2) Average income before land acquisition is 4.58 million VND/month; after land acquisition is 4.81 million VND/month, an increase of 5.02%. (3) In comparision with before land acquisition, the level of job stability equal to 97.40%; the level of income stability equal to 104.13%.(4) Out of the 188 resettled land recipients, 170 people were happy with their new land (equal to 90.43%). (5) On average, all 3 criteria groups in terms of resettlement area is higher and equal to 25.47% in comparision with before land acquisition. (6) The homogeneity of resettlement areas condition is higher than before.
Keywords: Residential condition, people’slife, land acquisition, income, job.
Người phản biện: PGS.TS. Lê Tấn Lợi
Cơ quan: Trường Đại học Cần Thơ
Email: ltloi@ctu.edu.vn
Ngày nhận bài: 15/6/2019
Ngày thông qua phản biện: 03/7/2019
Ngày duyệt đăng: 12/7/2019

024 3821 0374