Home / Tin tức / TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ CỦA ĐẢNG NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VỀ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ CỦA ĐẢNG NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VỀ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

Đặng Phi Vân1, Vũ Thị Hoa Sen1
Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai.
TÓM TẮT
Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) là một trong 15 nội dung quan trọng của công tác quản lý nhà nước về đất đai trong Luật đất đai năm 2013. Ở nước ta trong giai đoạn vừa qua quá trình phát triển kinh tế – xã hội vượt bậc đã tạo nên nhiều áp lực cho công tác quản lý đất đai, ở nhiều địa phương đã xảy ra tình trạng khiếu nại, tố cáo về đất đai kéo dài. Trong thời gian vừa qua Lào Cai cùng với sự phát triển của cả nước, Lào Cai đã có những bước tiến dài trong sự phát triển, điều này đã tác động mạnh mẽ vào công tác quản lý đất đai, trong đó có công tác khiếu nại, tố cáo về đất đai. Đặc biệt, việc nghiên cứu vai trò của các cấp, của Đảng trong công tác giải quyết KNTC về đất đai vẫn chưa được nghiên cứu một cách thỏa đáng. Nghiên cứu đã xác định trong giai đoạn 2011 – 2015 tỉnh Lào Cai đã giải quyết thành công KNTC ở các cấp đều có tỷ lệ cao (đối với cấp tỉnh 83%; cấp huyện khoảng 95%; cấp cơ sở xã, phường, thị trấn đạt khoảng 90 %). Đồng thời xác định Chất lượng cán bộ và sự lãnh đạo của Đảng” là có ảnh hưởng lớn nhất tới hiệu quả giải quyết KNTC đất đai. Từ đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao vai trò của Đảng trong công tác giải quyết khiếu nại tố cáo đất đai trên tỉnh Lào Cai.
Từ khóa: Đảng, đất đai, giải quyết, Lào Cai, khiếu nại, tố cáo.

Strenghthening the role of the communist party (CP) in raising the efficiency of resolving complaints, denunciations on land in Lao Cai province
Dang Phi Van, Vu Thi Hoa Sen
Home Affairs Board, Lao Cai CP Committee
SUMMARY
Resolving complaints, denunciations on land (CDOL) is one of the 15 important contents of state management on land stipulated in the 2013 Land Law. In the last period in Viet Nam, the process of the outstanding social-economic development has created several pressures to land management. So extending CDOL took place in many localities. In the last times, Lao Cai province have got remarkable development that impacted heavily to land management, including complaints and denunciations on land. While, the role of different levels of the CP in resolving CDOL has not been satisfactorily studied. Research has identified that during the period of 2011 – 2015, Lao Cai province has successfully resolved CDOL showing by 83% of the cases in provincial level, 95% in district level, 90% at commune, ward and town levels. It also recognized that personnel quality and the CP leadership played the greatest impact on resolving DCOL. From these above mentioned results, solutions to strengthen the role of the CP in resolving CDOL in Lao Cai province have been proposed.
Keywords: Communist Party (CP), land, raising, Lao Cai, complaints, denunciations

Người phản biện: PGS.TS. Vũ Năng Dũng
Email: vunangdung15@gmail.com
Ngày nhận bài: 3/8/2017
Ngày thông qua phản biện: 15/8/2017
Ngày duyệt đăng: 25/8/2017

024 3821 0374