Home / Tin tức / TÁC DỤNG CỦA MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIỮ ẨM ĐẤT ĐỐI VỚI SINH TRƯỞNG CỦA CHÈ PHI TRÊN ĐẤT XÁM FERRALIT (ACF) BA VÌ, HÀ TÂY

TÁC DỤNG CỦA MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIỮ ẨM ĐẤT ĐỐI VỚI SINH TRƯỞNG CỦA CHÈ PHI TRÊN ĐẤT XÁM FERRALIT (ACF) BA VÌ, HÀ TÂY

Đoàn Văn Điếm

Từ khóa: Giữ ẩm, chè phi, đất xám, ferralit, Ba Vì, Hà Tây

Effects of some keeping soil moisture measures on growth of tea variety PH1 planted on ferralic acrisols in Ba Vi, Ha Tay province

024 3821 0374