Home / Tin tức / SO SÁNH KẾT QUẢ XÂY DỰNG BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ SỬ DỤNG HAI LOẠI ẢNH SENTINEL-2 VÀ LANDSAT-8

SO SÁNH KẾT QUẢ XÂY DỰNG BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ SỬ DỤNG HAI LOẠI ẢNH SENTINEL-2 VÀ LANDSAT-8

Võ Quốc Tuấn1 , Phan Thị Kiều Trinh2, Nguyễn Tấn Lợi3
Bộ môn Tài nguyên Đất đai, Khoa Môi trường và TNTN, Trường Đại học Cần Thơ.
2Sinh viên ngành Quản lý Đất đai, Khoa Môi trường và TNTN, Trường Đại học Cần Thơ.
3Học viên Cao học ngành Quản lý Đất đai, Trường Đại học Cần Thơ.
TÓM TẮT
Kĩ thuật viễn thám ngày càng phát triển mạnh và được ứng dụng rộng rãi trong và ngoài nước, đạt hiệu quả cao trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất. Mục tiêu của nghiên cứu này là so sánh kết quả ứng dụng ảnh vệ tinh Sentinel-2 và Landsat-8 trong việc thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất thành phố Cần Thơ 2015 thông qua phương pháp phân loại dựa trên đối tượng (object – based approach). Kết quả nghiên cứu đã phân loại được 8 đối tượng sử dụng đất chính: đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hằng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất lúa, đất ở, đất khu công nghiệp, đất quốc phòng và sông ngòi. Kết quả giải đoán đã được so sánh với bản đồ hiện trạng được cung cấp bởi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh cho thấy, ảnh Sentinel-2 có độ chính xác cao hơn với độ chính xác toàn cục là 86,7%, hệ số Kappa 0,73 so với ảnh Landsat-8 với độ chính xác toàn cục 73,5% và hệ số Kappa 0,47. Vì vậy, ảnh vệ tinh Sentinel-2 có khả năng ứng dụng cao hơn trong việc thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.
Từ khóa: Landsat-8, Sentinel-2, Tp. Cần Thơ, viễn thám.

Comparison the results of mapping land use map between Sentinel-2 and Landsat-8 imagery in Can Tho city
Vo Quoc Tuan1 , Phan Thi Kieu Trinh2 , Nguyen Tan Loi3
1Can Tho University
2Student of Can Tho University
3Master student of Can Tho University
SUMMARY
Remote sensing techniques are widely used in many places in the world as well as in Vietnam recently, especially in of land use and land maps. The aim of this research is to compare the results of mapping land use and land cover map between Sentinel-2 and Landsat-8 data in Can Tho city in 2015. This research applied object – based classification approach. The results showed that there were 8 main land uses: perennial crops, annual crops, aquaculture, paddy rice, residential, industrial park, national defense and rivers. The classification results have been compared with the land use map provided by Department of Environment and Natural Resources of Can Tho city showing that Sentinel-2 imagery have higher accuracy with total accuracy of 86,7%, Kappa index is 0,73 compared to Landsat-8 imagery with total accuracy of 73,5 and Kappa coefficient is 0,47. Therefore, Sentinel-2 satellite images are more applicable in mapping land use maps.
Keywords: Can Tho city, Landsat-8, remote sensing, Sentinel-2.

Người phản biện: PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Điệp
Cơ quan: Trường Đại học Cần Thơ
Email: nthdiep@ctu.edu.vn
Ngày nhận bài: 15/6/2019
Ngày thông qua phản biện: 05/7/2019
Ngày duyệt đăng: 15/7/2019

024 3821 0374