HIỆN TRẠNG CÔNG TRÌNH TRONG HỆ THỐNG THUỶ LỢI PHỤC VỤ NUÔI TÔM TẠI CÁC TỈNH VEN BIỂN BẮC BỘ

Hoàng Thái Đại và Ctv (trang 148-154) Từ khoá:  công trình thuỷ lợi, hệ thống thuỷ lợi, nuôi tôm, tôm, ven biển, Bắc bộ   Summary Current situation of hydro-structures in water resources systems serving shrimp culture in coastal province of Bac Bo 4 popular models of shrimp culture (extensive, improved extensive, mid-extensive and intensive …

CADIMI (CD) TRONG ĐẤT LÚA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ SỰ CẢNH BÁO Ô NHỄM

Nguyễn Hữu On, Ngô Ngọc Hưng (trang 137-140) Từ khoá:  cadimi, Cd, đất, lúa, Đồng bằng sông Cửu Long, ô nhiễm   Summary Cadmium content in Mekong delta flooded rice soils and warning of soil cadmium contamination Using GF-AAS, Cd concentration was found 0.01-0.56mg/kg soil. Alluvial soil contained more cad content than saline soils. Concentrations …

024 3821 0374