Home / Tin tức / NGHIÊN CỨU VIỆC SỬ DỤNG TIỀN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ CỦA NGƯỜI DÂN KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TẠI THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN

NGHIÊN CỨU VIỆC SỬ DỤNG TIỀN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ CỦA NGƯỜI DÂN KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TẠI THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN

Nguyễn Khắc Thái Sơn1, Nguyễn Thế Hoàn1

[1]Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.
Email: nkthaison@yahoo.com

TÓM TẮT

Kết quả điều tra 426 hộ tại 05 dự án nghiên cứu về việc phân bổ tiền bồi thường, hỗ trợ từ thu hồi đất trong chi tiêu cho thấy: (i) 70,84% chi cho tiêu dùng ® 28,81% chi cho kinh doanh ® 0,35% chi cho học nghề; tỉ lệ chi cho kinh doanh và học nghề còn thấp, trong đó chi cho học nghề rất thấp. (ii) Dự án đường Bắc Sơn kéo dài có tỉ lệ chi cho kinh doanh và học nghề cao nhất (40,14% cho kinh doanh và 0,72% cho học nghề). (iii) Nhóm Dự án đường giao thông chi cho kinh doanh và học nghề là 30,58%, cao hơn Nhóm Dự án khu dân cư 5,37%. (iv) Nhóm Dự án Nhà nước cấp tiền chi cho kinh doanh và học nghề là 37,14%, cao hơn Nhóm Dự án doanh nghiệp ứng tiền 21,03%. (v) Cần tuyên truyền vận động người dân có đất thu hồi đầu tư nhiều hơn nữa cho kinh doanh và học nghề để có thu nhập ổn định, phát triển bền vững.

Từ khóa: bồi thường, doanh nghiệp ứng tiền, đường giao thông, hỗ trợ, khu dân cư, Nhà nước cấp tiền, thu hồi đất.

 

Research of land compensation and support money of land user in Thai Nguyen city, Thai Nguyen province

Nguyen Khac Thai Son1, Nguyen The Hoan1

1Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry

SUMMARY

This study surveyed 426 households who received land compensation and support money from the government in 05 research projects in Thai Nguyen city. The results showed that: (i) 70.84% ​​of expenditure for consumption ® 28.81% of expenditure for business ® 0.35% spent on apprenticeship; The rate of spending on business and apprenticeship is low, of which spending on apprenticeship is very low. (ii) Bac Son prolonged Road Project has the highest share of spending on business and apprenticeship (40.14% on business and 0.72% on apprenticeship). (iii) Road Project Group spend 30.58% on business and apprenticeship, 5.37% higher than Residential Project Team. (iv) The State Project Team provides 37.14% more money for business and apprenticeship, 21.02% higher than the pre – paid private – run project group. (v) It needs to enhance public awareness and mobilize people with recoverd land to to invest more in business and apprenticeship to have stable income and sustainable development.

Keywords: advance businesses, assistance, compensation, land acquisition, residential areas, road, state granted money.

 

Người phản biện: PGS.TS. Lê Thái Bạt
Email: hoikhoahocdatvn@yahoo.com

Ngày nhận bài: 02/12/2020

Ngày thông qua phản biện: 25/02/2021

Ngày duyệt đăng: 01/3/2021

024 3821 0374