Home / Tin tức / NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT PHÂN HỮU CƠ SINH HỌC TỪ HỖN HỢP PHÂN GÀ VÀ PHẾ LIỆU SỢI BÔNG THEO PHƯƠNG PHÁP BÁN HẢO KHÍ CẢI TIẾN

NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT PHÂN HỮU CƠ SINH HỌC TỪ HỖN HỢP PHÂN GÀ VÀ PHẾ LIỆU SỢI BÔNG THEO PHƯƠNG PHÁP BÁN HẢO KHÍ CẢI TIẾN

Nguyễn Văn Thao1, Đỗ Nguyên Hải1

[1] Khoa Quản lý Đất đai, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Từ khóa: phân hữu cơ, phân hữu cơ sinh học, sản xuất phân hữu cơ, phân gà, phế liệu, sợi bông, phương pháp bán hảo khí

 

Research on producing bio-organic fertilizer from chicken manure mixed with cotton yarn waste by the improved semi-aerobic landfill method

Nguyen Van Thao, Do Nguyen Hai

SUMMARY

The experiment on producing compost from chicken manure and cotton yarn waste by applying the semi aerobic landfill method (Hatta Landfill, 1970) of Fukuoka of Japan. The experiment was conducted with two methods: the improved semi-aerobic method by supplying pumping air into waste heap to compare with the aerobic method by excavating waste heap following time. The experiment includes 4 different treatments mixing between chicken manure and cotton yarn waste showed the temperature of waste heap in improved semi aerobic method obtained higher temperature from 65 đến 70OC and retained the heat longer than common aerobic method. That showed the high activation of microorganism and its strong decomposing ability in waste heap. The results of evaluating some criteria of compost quality after 30 and 60 days such as pH, OC%, N%, avaiable P2O5 and K2O and the production cost showed the higher effect of improved semi aerobic method. Research results showed the ability of applying the improved semi aerobic method in production of high quality compost from chicken manure and cotton waste that contrubutes to safe agricultural production and environment protection.

Keywords: The improved semi airobic method, cotton yarn waste, chicken manure, compost

 

Người phản biện: PGS.TS. Phạm Quang Hà

Ngày nhận bài: 15/7/2016

Ngày thông qua phản biện: 29/7/2016

Ngày duyệt đăng: 05/8/2016

024 3821 0374