Home / Tin tức / NGHIÊN CỨU BIỆN PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI LÀNG NGHỀ SẢN XUẤT MIẾN DONG XÃ GIỚI PHIÊN, THÀNH PHỐ YÊN BÁI

NGHIÊN CỨU BIỆN PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI LÀNG NGHỀ SẢN XUẤT MIẾN DONG XÃ GIỚI PHIÊN, THÀNH PHỐ YÊN BÁI

Đỗ Thị Lan1*, Phạm Thế Quang2

[1] Khoa Môi trường, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên

2 Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái

* Email: dothilan@tuaf.edu.vn

 

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện tại xã Giới Phiên, TP. Yên Bái. Kết quả nghiên cứu cho thấy nước thải sản xuất của các hộ trong làng nghề chưa có biện pháp xử lý, một số ít hộ thu nước thải này chảy vào bể tự hoại còn lại thu gom theo rãnh chảy thẳng ra nguồn tiếp nhận. Lưu lượng nước thải sản xuất mối ngày khoảng 2 – 5,6 m3/ngày đêm, thời gian xả nước thải: 2 – 6 giờ/ngày. Nước thải sản xuất miến dong có các chỉ tiêu: BOD5, TDS, amoni, COD, tổng N, tổng P, coliform vượt quá giới hạn của quy chuẩn cột B của QCVN 40:2011/BTNMT. Nghiên cứu đã đề xuất hướng xử lý nước thải làng nghề miến dong theo phương pháp sinh học thực hiện xử lý thông qua cụm bể xử lý gồm 04 bể trong đó bể điều hòa, bể kị khí và một bể hiếu khí, bể lắng cát. Với lựa chọn biện pháp này sẽ tạo môi trường thuận lợi cho các vi sinh vật kỵ khí và hiếu khí hoạt động, lượng chất hữu cơ trong nước thải sẽ được xử lý triệt để mà không cần đến sử dụng các hóa chất.

Từ khóa: làng nghề miến rong, xử lý sinh học, hiếu ký, kỵ khí, thành phố Yên Bái.

 

SUMMARY

Research on treatments of wastewater from vermicelli production of craft village in Gioi Phien commune, Yen Bai city

Do Thi Lan1, Pham The Quang2

1Faculty of Environment, Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry – TNU
2 Center for Natural Resources and Environment Monitoring Yen Bai province

 

The study was conducted in Gioi Phien commune, Yen Bai city. The results show that the wastewater of households in the craft village has not been properly treated. A few households collected wastewater into a septic tank, while the rest of wastewater discharged directly to the river. The flow rate is 2 – 5.6 m3/day is discharged 2 – 6 hours/day. The indicators of wastewater, such as BOD5, TDS, Ammonium, COD, total Nitrates, total Photphates, Coliform exceed the parameter from column B of QCVN 40:2011 regulations by the Ministry of Natural resources & Environment. The study proposes a biological method to treat wastewater from vermicelli craft villages through a cluster of treatment tanks consisting of four tanks including: a conditioning tank, an anaerobic tank, an aerobic tank, and finally a sand settling tank. This method will create a favorable environment for anaerobic and aerobic microorganisms to work. The amount of organic matter in wastewater will be thoroughly treated without using chemicals.

Keywords: massive glass noodles, wastewater, biological treatment, Yen Bai City.

 

Người phản biện: GS.TS. Đặng Văn Minh

Email: minhdv@tnu.edu.vn

Ngày nhận bài: 29/6/2021

Ngày thông qua phản biện: 08/7/2021

Ngày duyệt đăng: 30/8/2021

024 3821 0374