Home / Tin tức / NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA VẬT LIỆU HẤP THU (THAN SINH HỌC, APATIT) ĐẾN KHẢ NĂNG TÍCH LŨY Pb TRONG RAU MUỐNG TRÊN ĐẤT PHÙ SA SÔNG HỒNG

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA VẬT LIỆU HẤP THU (THAN SINH HỌC, APATIT) ĐẾN KHẢ NĂNG TÍCH LŨY Pb TRONG RAU MUỐNG TRÊN ĐẤT PHÙ SA SÔNG HỒNG

Hà Mạnh Thắng, Hoàng Thị Ngân, Nguyễn Thị Thắm, Nguyễn Thị Khánh

Viện Môi trường Nông nghiệp, Email: hathang.sfi@gmail.com

TÓM TẮT

Kết quả nghiên cứu cho thấy đất càng ô nhiễm Pb thì hàm lượng Pb tích tụ trong thân lá và rễ càng cao. Pb tích tụ trong thân lá rau muống cao hơn trong rễ. Với ngưỡng 210 và 350 mg Pb/kg đất, hàm lượng Pb tích tụ trong thân lá rau muống là 0,977 và 1,038 mg/kg chất tươi và cao hơn ngưỡng cho phép hàm lượng Pb trong rau ăn lá theo QCVN 8-2:2011/BYT. Việc bổ sung than hoạt tính tương đương 25 tấn/ha và apatit 5 tấn/ha đã có tác động làm giảm đáng kể hàm lượng Pb trong thân, lá rau muống ở các công thức thí nghiệm; các công thức sử dụng than sinh học, Pb trong rau giảm từ 9,69 – 25,34% và sử dụng apatit làm giảm hàm lượng Pb trong thân lá rau muống từ 10,94 – 27,51%. Đây là những nghiên cứu bước đầu cho thấy việc sử dụng vật liệu hấp thu kim loại nặng (KLN) (than sinh học và apatit) có nhiều triển vọng trong việc làm giảm hàm lượng Pb tích luỹ trong cây trồng từ đất, làm cơ sở cho xây dựng các quy trình canh tác rau tại các khu vực ô nhiễm.

Từ khóa: Rau muống, chì, tích lũy, tương quan.

 

Research on the efficiency of absorption materials (biochar, apatite) to potential accumation of Pb in water spinach

Ha Manh Thang, Hoang Thi Ngan, Nguyen Thi Tham, Nguyen Thi Khanh

Institute for Agricultural Environment

SUMMARY

The findings of this study on the effect of soil Pb on the ability of Pb accumulation in water spinach indicates that the Pb content in leaves and roots is proportional to their content in soils contaminated with Pb at different thresholds. The content of Pb accumulation in leaves is higher than that of in roots. At the Pb level in the experimental soil was 210 mg/kg of soil and 350 mg/kg of soil, the Pb accumulation in the leaves was 0.977and 1.038 mg/kg fresh and staying out beyond the Pb in the vegetable as in Vietnamese standard (QCVN 8 – 2: 2011/BYT). The addition of activated charcoal (25 tons/ha) and apatite (5 tons/ha) to the soils has the potential to reduce Pb content in leafy stems from 9.69 to 27.51%. However, the quality of vegetables is stayed out beyond with QCVN 8 – 2: 2011/BYT.

Keywords: Water spinach, Pb, accumulation, correlate.

 

Người phản biện: PGS.TS. Nguyễn Thị Dần

Email: hoikhoahocdatvn@yahoo.com

Ngày nhận bài: 03/12/2018

Ngày thông qua phản biện: 25/02/2020

Ngày duyệt đăng: 04/3/2020

024 3821 0374