Home / Tin tức / KỊCH BẢN PHÂN BỐ KHÔNG GIAN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP HUYỆN HÒN ĐẤT, TỈNH KIÊN GIANG

KỊCH BẢN PHÂN BỐ KHÔNG GIAN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP HUYỆN HÒN ĐẤT, TỈNH KIÊN GIANG

Phạm Thị Chinh1, Phan Hoàng Vũ1, Phạm Thanh Vũ1, Phan Thanh Sang1

1Khoa Môi trường & TNTN, Trường Đại học Cần Thơ

Email: chinhpham2504@gmail.com; phvu@ctu.edu.vn

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm định hướng sử dụng đất nông nghiệp cho huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Mô hình CLUMondo kết hợp với các số liệu điều tra nông hộ và phỏng vấn chuyên gia được sử dụng để mô phỏng phân bố không gian đa thời gian của các mô hình canh tác. Hai kịch bản sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2025 được xây dựng dựa trên: (1) theo xu hướng biến động đất nông nghiệp giai đoạn 2010-2018 và (2) định hướng phát triển nông nghiệp của huyện kết hợp với điều kiện tự nhiên thay đổi. Kết quả cho thấy mô hình canh tác lúa khu vực gần bờ biển có xu hướng giảm do không còn phù hợp với điều kiện tự nhiên; mô hình canh tác chuyên tôm và tôm – lúa có xu hướng tăng để đáp ứng các chỉ tiêu về kinh tế và sản lượng lương thực.

Từ khóa: CLUMondo, Hòn Đất, nông nghiệp, sử dụng đất, ven biển

 

Scenarios of spatial distribution for agricultre-land use in Hon Dat District, Kien Giang Province

Pham Thi Chinh1, Phan Hoang Vu1, Pham Thanh Vu1, Phan Thanh Sang1

1College of Environment and Natural Resources, Can Tho University

SUMMARY

The study was carried out in Hon Dat district, Kien Giang province. The CLUMondo model, was combined with house hold survey data and expert interviews, that applied to simulate the tempo spatial distribution base on: (1) the trend of agricultural land changes in the period from 2010-2018 and (2) the agricultural development plan in the district level combine to the natural changes. The results showed that the rice cultivation model in the coastal area tended to decrease because it is not suitable with natural conditions; The specialized farming for shrimp and shrimp – rice tends to increase due to economic indicators and food production.

Keywords: agriculture, CLUMondo, coastal, Hon Dat, land use.

 

Người phản biện:

PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Điệp, email: nthdiep@ctu.edu.vn

GS.TS. Lê Quang Trí, email: lqtri@ctu.edu.vn

Ngày nhận bài: 19/10/2020

Ngày thông qua phản biện: 10/11/2020

Ngày duyệt đăng: 11/11/2020

024 3821 0374