Home / Tin tức / HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI TỈNH LÀO CAI

HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI TỈNH LÀO CAI

Trần Phạm Văn Cương1, Nguyễn Đình Thi1
Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai.
TÓM TẮT
Sử dụng đất nông nghiệp có vai trò quan trọng trong việc tạo ra sản phẩm nông nghiệp và sản phẩm nông nghiệp hàng hoá. Sử dụng đất nông nghiệp như thế nào để đảm bảo an ninh lương thực và phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu cùng với sức ép của sự gia tăng dân số, của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đang trở thành một vấn đề vấn đề bức thiết của các nước đang phát triển. Việt Nam đến nay vẫn cơ bản là một nước nông nghiệp. Nông nghiệp, nông thôn, nông dân Việt Nam đã, đang và sẽ có một vị trí quan trọng trong nền kinh tế của đất nước. Từ một nền kinh tế nông nghiệp tập trung mang nặng tính bao cấp chuyển sang nền kinh tế thị trường, nước ta đang phải đối mặt với hàng loạt các vấn đề về kinh tế, xã hội cũng như môi trường. Để đạt được mục tiêu phát triển bền vững, Việt Nam cần phải nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp, trên cơ sở đó nâng cao thu nhập cho người dân, cải thiện cảnh quan, bảo vệ môi trường và hệ sinh thái.
Những năm gần đây, sử dụng đất nông nghiệp của tỉnh Lào Cai đã có sự chuyển đổi mạnh mẽ theo hướng hiệu quả ngày càng cao. Như vậy, kết quả đánh giá hiệu quả là cơ sở cho việc định hướng sử dụng đất nông nghiệp hiệu quả từ đó có giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững trong tương lai.
Từ khóa: Đất nông nghiệp, loại hình sử dụng đất, hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp.

Efficiency of agricultural land use in Lao Cai province
Pham Van Cuong, Nguyen Dinh Thi
Thai Nguyen University Branch in Lao Cai
SUMMARY
Using of agricultural land plays an important role in generating agricultural products and commodities. How to use agricultural land in order to ensure food security and sustainable development in the context of climate change together with the pressure of the population increase, the industrialization, modernization is becoming an urgent matter of the developing countries. Up today Viet Nam is basically an agricultural country. Agriculture, countryside, Vietnamese farmers have been playing an important role in the national economy. From a centralized agricultural economy bearing heavily subsidy character changes to market economy, the country is facing series issues in economy, society and environment as well. In order to gain the target of the sustainable development, Viet Nam should enhance the effectiveness of the agricultural land using, then on that basis to raise the population income, improve the landscape, protect the environment and the ecosystem.
In the recent years, the agricultural land use in Lao Cai province, there has been a dramatic turnaround with an increasing efficiency. So, results of efficiency assessment will be as the basis for orientating the efficient use of agricultural land and proposing solutions to sustainably develop agriculture in the future.
Keywords: Agricultural land, land use type, efficiency of agricultural land use

Người phản biện: PGS.TS. Đào Châu Thu
Email: chauthu_9lvh@yahoo.co.uk
Ngày nhận bài: 15/8/2017
Ngày thông qua phản biện: 5/9/2017
Ngày duyệt đăng: 7/9/2017

024 3821 0374