Home / Tin tức / HIỆU QUẢ CỦA BÓN PHÂN HỮU CƠ VÀ LUÂN CANH CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG ĐẤT ĐẾN NĂNG SUẤT LÚA TRÊN ĐẤT PHÙ SA Ở HUYỆN TRÀ ÔN, TỈNH VĨNH LONG

HIỆU QUẢ CỦA BÓN PHÂN HỮU CƠ VÀ LUÂN CANH CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG ĐẤT ĐẾN NĂNG SUẤT LÚA TRÊN ĐẤT PHÙ SA Ở HUYỆN TRÀ ÔN, TỈNH VĨNH LONG

Trần Huỳnh Khanh1, Lê Văn Chắn1, Nguyễn Minh Phượng1, Nguyễn Văn Quí1, Trần Bá Linh1, Võ Quang Minh1, Lê Văn Khoa1, Bùi Triệu Thương1
Trường Đại học Cần Thơ.
TÓM TẮT
Đề tài nghiên cứu nhằm xác định một số biện pháp giúp cải thiện độ phì nhiêu đất và năng suất lúa ở vùng đất bạc màu canh tác ba vụ lúa tại huyện Trà Ôn – tỉnh Vĩnh Long. Thí nghiệm được thực hiện với bốn nghiệm thức: (1) Lúa ba vụ canh tác liên tục – nghiệm thức đối chứng; (2) Lúa ba vụ, có bón bổ sung 2 tấn/ha phân hữu cơ vào đầu mỗi vụ; (3) Hai vụ lúa luân canh với một vụ đậu nành; (4) Hai vụ lúa luân canh với một vụ đậu nành, có bón bổ sung 2 tấn/ha phân hữu cơ vào đầu mỗi vụ. Kết quả thí nghiệm cho thấy nghiệm thức có bón phân hữu cơ hoặc nghiệm thức luân canh giúp cải thiện chất hữu cơ trong đất, đạm hữu dụng, lân hữu dụng, kali trao đổi so với nghiệm thức canh tác liên tục 3 vụ lúa. Các biện pháp này giúp cây lúa sinh trưởng tốt và tăng năng suất so với nghiệm thức canh tác lúa liên tục ba vụ và không luân canh cây trồng.
Từ khóa: Phân hữu cơ, luân canh, năng suất lúa, dinh dưỡng.

Effect of crop rotation and organic fertilizer to soil quality and rice yield in the degraded soils in Tra On district, Vinh Long province
Tran Huynh Khanh, Le Van Chan, Nguyen Minh Phuong, Nguyen Van Qui, Tran Ba Linh, Vo Quang Minh, Le Van Khoa, Bui Trieu Thuong
Can Tho University
SUMMARY
The research aims to identify measures to improve soil fertility and rice yield in the degraded soils with three rice crops per year in Tra On district, Vinh Long province. Field trials were conducted with four treatments: (1) Rice mono cultivation with 3 rice crop per year – control;(2) Rice mono cultivation with 3 rice crop per year + 2 tons/ha of organic fertilizer at the beginning of each crop (3) Two rice crop rotating with one soybean crop (4) Two rice crop rotating with one soybean crop + 2 tons/ha of organic fertilizer at the beginning of each crop. Results showed that treatments with organic fertilizer or rotation treatments improved soil organic matter, available nitrogen, phosphorus and potassium compare to continuous cultivation of 3 rice crops. Besides, crop rotation and/or applied organic fertilizer improved rice yield compared to rice continuous monoculture .
Keywords: Organic fertilizer, rotation, rice yield, plant nutrition.

Người phản biện: PGS.TS. Đào Châu Thu
Cơ quan: Hội Khoa học Đất Việt Nam
Email: chauthu_9lvh@yahoo.co.uk
Ngày nhận bài: 15/6/2019
Ngày thông qua phản biện: 10/7/2019
Ngày duyệt đăng: 12/7/2019

024 3821 0374