Home / Tin tức / HIỆN TRẠNG MỘT SỐ PHƯƠNG THỨC SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG DỰA TRÊN QUAN ĐIỂM SINH THÁI Ở VÙNG GÒ ĐỒI TỈNH BẮC GIANG

HIỆN TRẠNG MỘT SỐ PHƯƠNG THỨC SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG DỰA TRÊN QUAN ĐIỂM SINH THÁI Ở VÙNG GÒ ĐỒI TỈNH BẮC GIANG

Nguyễn Võ Kiên1, Lưu Thế Anh1, Lê Thái Bạt2, Võ Đình Sức3, Nguyễn Hùng Cường4

[1] Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội

2 Hội Khoa học Đất Việt Nam

3 Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường

4 Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp vàPTNT

 

TÓM TẮT

Khu vực nghiên cứu được tiến hành khảo sát có 12 mô hình (MH) xếp vào 7 phương thức sử dụng đất đang phổ biến trên đất gò đồi tỉnh Bắc Giang. Nhìn chung, các phương thức sử dụng đất đồi cho thu nhập > 70% ở hầu hết các phương thức sử dụng đất đã điều tra ngoại trừ mô hình vải-lúa nếp, bí xanh (42,22%). Nông lâm kết hợp đến nay đã trở thành phương thức phổ biến trên đất gò đồi tỉnh Bắc Giang. Không chỉ khai thác triệt để, hợp lý tài nguyên đất mà còn đảm bảo những lợi ích môi trường trong việc duy trì cân bằng sinh thái, một trụ cột phát triển bền vững không kém phần quan trọng so với kinh tế. Phát triển nông nghiệp dưới tán rừng đã trở thành xu thế phát triển kinh tế phổ biến trên đất gò đồi: Nuôi lợn và trồng ba kích dưới tán rừng có hiệu quả kinh tế cao nhất. Hiệu quả tổng thể thấp nhất là trồng nấm và nuôi ong dưới tán rừng. Tùy thuộc vào điều kiện tự nhiên của đất canh tác mà nông hộ có thể thực hiện các phương thức canh tác phù hợp, hiệu quả nhất cho mình.

Từ khoá: phương thức sử dụng đất, vùng gò đồi, Bắc Giang, nông nghiệp, quan điểm sinh thái, bền vững.

 

SUMMARY

Current situation of some modalities of sustainable agricultural land use based
on ecological views in hilly areas of Bac Giang province

Nguyen Vo Kien1, Luu The Anh1, Le Thai Bat2Vo Đinh Suc3, Nguyen Hung Cuong4

1 Institute of Resources and Environment, Hanoi National university

2 Vietnam society of Soil science

3 Institute of Meteorological and hydrological science, Mynistry of Resources and Environment

4 National institute of Agricultural planning and projection

Survey results on hilly land in Bac Giang province show that there are 12 models classified into 7 land use modalities that are popular on hilly land in Bac Giang province. In general, the hilly land use modality with income > 70% in most of the land use modalities surveyed except for the model of litchi-sticky rice, zucchini (42.22%). Agroforestry has now become a popular modality on hilly land in Bac Giang province, Not only fully and rationally exploiting land resources, but also ensuring environmental benefits in maintaining ecological balance, a pillar of sustainable development no less important than the economic pillar. Developing agriculture under the forest canopy has become a popular economic development trend on hilly land. Raising Sus domesticus, and planting Morinda offcinalis How under the forest canopy (Silvopasture) has the highest economic efficiency. The lowest overall efficiency is to grow mushrooms and keep bees under the canopy of the forest. Depending on the natural conditions of the cultivated land, farmers can apply the most suitable and effective farming modalities for themselves.

Keywords: land use mode, hilly areas, Bacgiang, agriculture, ecological views, sustainability

 

Người phản biện: TS. Luyện Hữu Cử

Email: luyenhuucu@gmail.com

Ngày nhận bài: 24/5/2021

Ngày thông qua phản biện: 20/6/2021

Ngày duyệt đăng: 22/6/2021

024 3821 0374