Home / Tin tức / HẤP THU, PHÂN HẤP THU VÀ CỐ ĐỊNH AMÔN PHOTPHAT TRONG ĐẤT VÙNG NHIỆT ĐỚI ẨM

HẤP THU, PHÂN HẤP THU VÀ CỐ ĐỊNH AMÔN PHOTPHAT TRONG ĐẤT VÙNG NHIỆT ĐỚI ẨM

Hoàng Văn Huây (trang 39-44)

Từ khoá: hấp thu, phân, cố định, amôn photphat, đất, nhiệt đới

 

Summary

The adsorption, desorption and fixation of phosphate in soils of the humid tropics

Studied: 254 soil samples of 14 various soils of 7 soil groups: ferrasols, acrisols and fluvisols.

P-Adsorption = 286 + 0,15 Fe; P-Adsorption = 270 + 10,3 Al; P-Adsorption = 257 + 0,66 Clay

P-Adsorption = 457 + 32,5 pH.

P-Fixation = 188 – 14,67 pH; P-Fixation = 151 – 22,28 SiO2/R2O3; P-Fixation = 137 – 5,11 available P.

024 3821 0374