Home / Tin tức / HÀM LƯỢNG CÁC CHẤT DINH DƯỠNG (C, N, P, SI) TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC THUỘC HỆ THỐNG SÔNG HỒNG

HÀM LƯỢNG CÁC CHẤT DINH DƯỠNG (C, N, P, SI) TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC THUỘC HỆ THỐNG SÔNG HỒNG

Lương Thế Lượng, Lê Thị Phương Quỳnh, Trần Kông Tấu, Châu Văn Minh (trang 188-194)

Từ khoá:  hàm lượng, chất dinh dưỡng, C, N, P, Si, môi trường nước, nước, sông Hồng

 

Summary

Some nutrient content (C, N, P, Si) I water environment of the Red river system

The studies on nutrient contents (N, P, Si) and organic matter ( C ) in water environment of rivers, lakes are necessary to assessing the level of eutrophication of aquasystem. This article presents some preliminary results on nutrient contents in water environment of the Red river system, to contribute in agricultural irrigation.

024 3821 0374