Home / Tin tức / ĐÁNH GIÁ VÀ ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT QUẢNG BÌNH ĐẾN NĂM 2010

ĐÁNH GIÁ VÀ ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT QUẢNG BÌNH ĐẾN NĂM 2010

Nguyễn Quang Học1

1 Trường Đại học Nông nghiệp I

Từ khoá: đánh giá, điều chỉnh, quy hoạch, sử dụng đất, Quảng Bình

 

Summary

Assessment and adjustment of Quang Binh land use planning toward year 2010

The implementation results of land use planning master for 2001-2005: agricultural land increased to 104.14% by a surplus of 26,248.3 ha, non-argricultural land decreased to 88.65%. land use planning toward 2010: out of total area 629.098 ha (85%) of land would be exploited for agricultural purposes, 6.56% left would be for non-agricultural land and 7.53% left would not be occupied yet. 36,595 ha of unexploited land inhabited from previous period would shift to other types of land use…

 

Phần III: Môi trường đất và nước – ô nhiễm đất và nước

Part III: Water and soil environment – water and soil contamination

024 3821 0374