Home / Tin tức / ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ THẢO LUẬN MỘT SỐ GIẢI PHÁP BƯỚC ĐẦU NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ THẢO LUẬN MỘT SỐ GIẢI PHÁP BƯỚC ĐẦU NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI

Phạm Anh Tuấn1
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.
TÓM TẮT
Tài chính đất đai đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, là nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước. Việc tiếp tục nghiên cứu và điều chỉnh chính sách và tăng cường quản lý tài chính nhà nước về đất đai, tăng cường năng lực quản quỹ đất của các tổ chức, doanh nghiệp nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập trong giai đoạn đẩy mạnh tiến trình cổ phần hóa, tự chủ tài chính, nghiên cứu hệ thống pháp luật có liên quan như pháp luật về đầu tư, pháp luật về cổ phần hóa,… là các vấn đề nghiên cứu mang tính cấp thiết.
Từ khóa: Tài chính đất đai, thu tiền sử dụng đất, quản lý đất đai.

Assessing the actual status and proposing solutions to enhance the eficiency of state financial management on land
Pham Anh Tuan1
1 Hanoi University of Natural Resources and Environment
SUMMARY
Finance on land plays an important role in state financial management on land, and is the great revenue of the national budget. Research continuation, policy adjustment and strengthening state finacial management on land, enhancing the management capacity on land resources of state organizations, sate enterprises, public organizations in the period of promoting the process of equitization, financially independent, studies on relating law system such as investment law, equitization law… are matters of necessity.
Keywords: Land of the land, collection of land use fees, management ground.
Người phản biện: PGS.TS. Lê Thái Bạt
Cơ quan: Hội Khoa học Đất Việt Nam
Email: tongiahuyen@yahoo.com
Ngày nhận bài: 20/7/2018
Ngày thông qua phản biện: 05/8/2018
Ngày duyệt đăng: 10/8/2018

024 3821 0374