Home / Tin tức / ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG, TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM (OCOP) TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG, TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM (OCOP) TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Phạm Cẩm Đang1*, Võ Quang Minh1, Tô Duy Khương1

1 Bộ môn Tài nguyên đất đai, Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên, Đại học Cần Thơ * Email: dangB1602081@gmail.com

 

TÓM TẮT

Nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng, tiềm năng thực hiện chương trình OCOP; đề xuất định hướng phát triển sản phẩm OCOP tại TP. Cần Thơ. Nghiên cứu sử dụng các phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp từ các báo cáo hiện trạng KT-XH, kết quả thực hiện chương trình OCOP; phân tích, đánh giá thực trạng và tiềm năng sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn; Từ đó đề xuất những giải pháp, định hướng phát triển. Kết quả tổng hợp đã xác định Cần Thơ hiện đang có 19 sản phẩm OCOP có chất lượng cao. Quá trình nghiên cứu nhận thấy, TP. Cần Thơ có nhiều lợi thế và tiềm năng trong phát triển các sản phẩm nông nghiệp theo chương trình OCOP do có: nguồn nguyên liệu dồi dào, giao thông vận tải thuận tiện, khoa học công nghệ (KHCN) phát triển, vị trí trung tâm thuận lợi. Tuy nhiên, các nhà quản lý, người thực hiện chương trình cần chú trọng: đảm bảo các tiêu chuẩn trong canh tác hiện nay; đảo bảo an toàn cho người dùng; quảng bá, kêu gọi đầu tư, nâng cao chất lượng dịch vụ; quy hoạch và phân vùng sản xuất nông nghiệp chú trọng tiềm năng kinh tế, phù hợp với điều kiện tự nhiên; tập huấn, chuyển giao KHCN và quy trình thủ tục thực hiện chương trình OCOP cho người dân; đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp giúp kịp thời tháo gỡ các khó khăn.

Từ khóa: mỗi xã một sản phẩm, OCOP, tiềm năng nông nghiệp, thành phố Cần Thơ.

 

SUMMARY

Assessment of the situation, potential development of the one product project (OCOP) in Can Tho city

Pham Cam Dang1, Vo Quang Minh1, To Duy Khuong1

1College of Environment and Natural Resources, Can Tho University

 

The study aims to evaluate the current status and potential of implementing the OCOP program; propose OCOP product development orientation in Can Tho city. It used methods of collecting secondary data from socioeconomic status reports and the OCOP program performance reports; analyzed and evaluated the current status, potenti al of agricultural products in the area; Therefrom proposed solutions and development directions. The combined results had determined that Can Tho currently has 19 high-quality OCOP products. Can Tho city had many advantages and potentials in developing agricultural products under the OCOP program due to abundant raw materials, convenient transportation, science, and technology development, location convenience center Managers and implementers need to focus on: Ensuring current farming standards; Safety island for the consumers; promote, call for investment, improve the quality of service; Agricultural production planning and zoning, focusing on economic potential, suitable to natural conditions; Training and transferring science and technology and procedures to implement the OCOP program to people; Assess the potential situation and offer solutions to help solve difficulties on time.

Keywords: One commune one product, OCOP, agricultural potential, Can Tho city.

 

Người phản biện: PGS.TS. Nguyễn Duy Cần

Email: ndcan@ctu.edu.vn

Ngày nhận bài: 31/7/2021

Ngày thông qua phản biện: 26/8/2021

Ngày duyệt đăng: 07/9/2021

024 3821 0374