Home / Tin tức / ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN NINH KIỀU, THÀNH PHỐ CẦN THƠ

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN NINH KIỀU, THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Nguyễn Tấn Hưng1, Võ Quang Minh2*, Nguyễn Thị Tường Vy2

1 UBND phường An Bình, quận Ninh Kiều, Cần Thơ

2 Bộ môn Tài nguyên đất đai, Khoa Môi trường và TNTN, Trường Đại học Cần Thơ

*Email: vqminh@ctu.edu.vn; ĐT: 0913 604 101


TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm so sánh, đánh giá thực trạng các dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, trên cơ sở phỏng vấn 40 hộ dân nằm trong khu vực của 04 dự án: Khu đô thị mới Cồn Khương, Khu đô thị mới STK An Bình, Khu tái định cư Ninh Kiều, Khu tái định cư Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Kết quả cho thấy chất lượng đời sống người tái định cư có khác biệt giữa các khu tái định cư chủ yếu phụ thuộc về nghề nghiệp, trình độ, nhận thức của người tái định cư và điều kiện nơi ở cũ trước khi bị giải tỏa. Tuy nhiên công tác thu hồi và bồi thường tái định cư gặp phải một số khó khăn chính như thiếu nền tái định cư, chênh lệch giá bồi thường, người dân không phối hợp và không cung cấp hồ sơ pháp lý. Ngoài ra có các khó khăn do ảnh hưởng bởi dự án khác, đất còn đang tranh chấp. Qua đó để nâng cao hiệu quả cần hoàn thiện khu tái định cư trước khi thực hiện giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tạm cư cho hộ dân theo quy định, điều chỉnh giá đất bồi thường phù hợp để tạo mức cân bằng trong công tác bồi thường, vận động các hộ gia đình, cá nhân phối hợp trong đo đạc, kiểm đếm.

Từ khóa: Tái định cư, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng.

 

SUMMARY
Evaluating real status on land acquisition, compensation, support and resettlement of urban development projects in Ninh Kieu district, Can Tho city
Nguyen Tan Hung1, Vo Quang Minh2, Nguyen Thi Tuong Vy2

1 People’s Committee of An Binh, Ninh Kieu, Can Tho

2 Department of land resources, College of Environment and Natural Resources,  Can Tho University

The study was conducted to compare and evaluate the status of land acquisition, compensation, support and resettlement projects in Ninh Kieu district, Can Tho city, on the basis of interviews with 40 households in the area of 04 projects: Con Khuong New Urban Area, STK An Binh New Urban Area, Ninh Kieu Resettlement Area, Resettlement Area Can Tho University of Medicine and Pharmacy. The results show that there are differences in the quality of life of resettled people between resettlement areas, mainly depending on occupation,  education, awareness of resettled people and old living conditions before being cleared. However, the work of resettlement and compensation and resettlement
faced some main difficulties such as lack of resettlement background, difference in compensation price, people not cooperating and not providing legal documents. In addition, there are difficulties due to the influence of other projects, and the land is still in dispute. Thereby in order to improve the efficiency, it is necessary to complete the resettlement area before carrying out site clearance and temporary settlement support for households according to regulations, adjust the compensation land price appropriately to create a balance in work. compensation, mobilizing households and individuals to cooperate in measuring and counting.

Keywords: Resettlement, land recovery, site clearance.

Người phản biện: TS. Mai Hạnh Nguyên

Email: mainguyen_tnmt@yahoo.com.vn

Ngày nhận bài: 05/01/2022

Ngày thông qua phản biện: 25/02/2022

Ngày duyệt đăng: 09/3/2022

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU VỀ TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT CỦA HỘI KHOA HỌC ĐẤT VIỆT NAM

Tạp chí Khoa học Đất có giấy phép xuất bản số 342/GP-BTTTT ngày 28/6/2016 của Bộ Thông tin Truyền thông, ISSN 2525-2216.
Tên tiếng Anh: VIETNAM SOIL SCIENCE

 

024 3821 0374