Home / Tin tức / ĐÁNH GIÁ SỰ THAY ĐỔI DIỆN TÍCH RỪNG PHÒNG HỘ VEN BIỂN TỈNH BẠC LIÊU TỪ NĂM 2016 ĐẾN NĂM 2018 BẰNG ẢNH SENTINEL-2

ĐÁNH GIÁ SỰ THAY ĐỔI DIỆN TÍCH RỪNG PHÒNG HỘ VEN BIỂN TỈNH BẠC LIÊU TỪ NĂM 2016 ĐẾN NĂM 2018 BẰNG ẢNH SENTINEL-2

Nguyễn Kiều Diễm1, Trần Thị Kim Sa2, Võ Quốc Tuấn3
Học viên cao học ngành Quản lý đất đai, Trường Đại học Cần Thơ.
2 Sinh viên ngành Quản lý đất đai, Khoa Môi trường và TNTN, Trường Đại học Cần Thơ.
3 Trường Đại học Cần Thơ.
TÓM TẮT
Những năm gần đây, suy giảm diện tích rừng ven biển tỉnh Bạc Liêu đang diễn ra mạnh mẽ, nguyên nhân của sự suy giảm diện tích rừng bao gồm do xói lở bờ biển, hoặc do mở rộng diện tích đất thủy sản. Nghiên cứu này sử dụng dữ liệu ảnh vệ tinh Sentinel-2 với độ phân giải 10 m nhằm đánh giá sự thay đổi diện tích rừng phòng hộ ven biển Bạc Liêu giai đoạn 2016 – 2018. Phương pháp bao gồm sử dụng thuật toán phân đoạn ảnh đa độ phân giải và phân loại ảnh dựa trên chỉ số khác biệt thực vật NDVI theo phương pháp phân loại dựa theo đối tượng (object – based approach) được sử dụng trên phần mềm eConigtion. Ngoài ra, kết hợp khảo sát thực địa xác định vị trí, hiện trạng các điểm khảo sát nhằm đánh giá độ chính xác sau phân loại. Kết quả cho thấy sự suy giảm của diện tích rừng phòng hộ ven biển tỉnh Bạc Liêu từ năm 2016 đến năm 2018, từ 3.899,35 ha xuống còn 3.152,16 ha với độ chính xác toàn cục là 88,9% và hệ số Kappa 0,78. Kết quả nghiên cứu cho thấy tiềm năng của việc ứng dụng ảnh vệ tinh trong theo dõi diễn biến tài nguyên rừng.
Từ khóa: Bạc Liêu, rừng phòng hộ ven biển, Sentinel-2, viễn thám.

Evaluating the changes of coastal protection forests area in Bac Lieu province from 2016 to 2018 by using Sentinel-2 image
Nguyen Kieu Diem1, Tran Thi Kim Sa2, Vo Quoc Tuan3
1Master of Can Tho University
2Student of Can Tho University
3Can Tho University
SUMMARY
In recent years, mangrove forest area in Bac Lieu province have been decreasing due to coastal erosion and/or aquaculture expansion. This research applied Sentinel 2 data with 10 meters spatial resolution to evaluate the changes of mangrove forest area in Bac Lieu from 2016 to 2018. The method comprises multi – resolution segmentation and classification based on Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) based on object – classification approach using eConigtion software. In the other hand, the field survey method was used to collect the data of the forest status for accuracy assessment. The results indicates that in Bac Lieu province, mangrove forest area declined from 3.899,35ha in 2016 to 3.152,16ha in 2018. The overall accuracy of imagery classification was 88,9%, and Kappa index was 0,78. The research demonstrated that the potential of using remote sensing to monitor the changes of mangrove forest area over time.
Keywords: Bac Lieu province, coastal protection forest, Sentinel-2, remote sensing.

Người phản biện: PGS.TS. Lê Tấn Lợi
Cơ quan: Trường Đại học Cần Thơ
Email: ltloi@ctu.edu.vn
Ngày nhận bài: 15/6/2019
Ngày thông qua phản biện: 03/7/2019
Ngày duyệt đăng: 12/7/2019

024 3821 0374