Home / Tin tức / ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT LẦN ĐẦU GIAI ĐOẠN 2016 – 2019 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KRÔNG BÚK, TỈNH ĐẮK LẮK

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT LẦN ĐẦU GIAI ĐOẠN 2016 – 2019 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KRÔNG BÚK, TỈNH ĐẮK LẮK

Đặng Thị Thúy Kiều1, Quyền Thị Lan Phương2, Lê Ly Đa3

[1] Trường Đại học Tây Nguyên, Email: thuykieudhtn@gmail.com

2 Học viện Nông nghiệp Việt Nam

3 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk.

 

TÓM TẮT

Mục đích của nghiên cứu này nhằm đánh giá kết quả công tác cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất lần đầu trên địa bàn huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk. Để thực hiện, nghiên cứu đã sử dụng phương pháp thu thập số liệu thứ cấp, sơ cấp và phương pháp thống kê, so sánh, đánh giá, xử lý số liệu. Kết quả nghiên cứu cho thấy, giai đoạn 2016 – 2019 huyện đã cấp được 5.171 GCN lần đầu với diện tích 4.082,64ha, trong đó chủ yếu là đất nông nghiệp với 4.248 GCN, diện tích 4.066,41ha; đất ở chỉ có 923 GCN, diện tích 16,23ha. Đến nay, công tác cấp GCN lần đầu đạt tỷ lệ 93,1% diện tích cần cấp, người dân được cung cấp thông tin, tạo điều kiện thuận lợi và cảm thấy tương đối hài lòng với công tác cấp GCN ở huyện và các xã. Hiện vẫn còn 1.719,2ha đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng nhưng chưa được cấp GCN lần đầu do nhiều nguyên nhân. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cấp GCN trên địa bàn huyện là tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo và phối hợp, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai, nâng cao ý thức và tinh thần trách nhiệm của người dân địa phương.

Từ khoá: đăng ký đất đai, giấy chứng nhận, quyền sử dụng đất, lần đầu, Krông Búk.

 

SUMMARY

Evaluating the results of the certification of land use rights for the first time
in the period 2016 – 2019 in Krong Buk district, Dak Lak province

Dang Thi Thuy Kieu1, Quyen Thi Lan Phuong2, Le Ly Da3

1Tay Nguyen University

2Vietnam National University of Agriculture

3Branch of Krong Buk District Land Registration Office

The purpose of this research was evaluating the results of the certification of land use rights for the first timein Krong Buk district, Dak Lak province. The research used the method of collecting secondary, primary data and the method of statistics, comparison, evaluation and data processing. The research results showed that, in the period 2016 – 2019, the district issued 5.171 first timel and use rights certificates, with the area of 4.082,64ha. Among them, the main amount of certificates was for agricultural land use with 4.248 ones and 4.066,41ha; the amount of residential land use certificates was only 923 ones and 16,23ha. By now, the certification of first time land use rights has achieved the rate of 93,1% compared to the needed area. People are provided with information, created with favorable conditions and felt relatively satisfying with the certification of land use rights in the district and communes. There are still 1.719,2ha of land used by households and individuals but has not been issued first time certificates due to many reasons. The solution to improve the efficiency of issuing certificates in the district is strengthening the leadership and coordination, well implementing the state management of land, raising the awareness and responsibilities of the local people.

Keywords: land registration, certificate, land use right, first time, Krong Buk.

 

Người phản biện: GS.TS. Nguyễn Thế Đặng

Email: nthedang@gmail.com

Ngày nhận bài: 19/4/2021

Ngày thông qua phản biện: 13/5/2021

Ngày duyệt đăng: 15/5/2021

024 3821 0374