Home / Tin tức / ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VÀ ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NÔNG CỐNG, TỈNH THANH HÓA

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VÀ ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NÔNG CỐNG, TỈNH THANH HÓA

Nguyễn Đức Nhuận1, Nguyễn Thu Thuỳ1, Nguyễn Đình Thi1, Ngô Tiến Thống2

[1] Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Email: nguyenducnhuan@tuaf.edu.vn

[1] Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.

TÓM TẮT

Sản xuất nông nghiệp của huyện Nông Cống tỉnh Thanh Hóa trong mấy năm qua tuy đã có những tiến bộ nhưng chưa thật sự đem lại hiệu quả bền vững. Năm 2019, một đề tài nghiên cứu đã được tiến hành nhằm đánh giá hiệu quả sử dụng đất và đề xuất định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp có hiệu quả bền vững. Nghiên cứu đã sử dụng phương pháp điều tra thực trạng sản xuất và phân tích, đánh giá hiệu quả các loại hình sử dụng đất. Kết quả nghiên cứu cho thấy, trên địa bàn huyện có 7 loại hình sử dụng đất: 2 vụ lúa, 2 vụ lúa – cây vụ đông, 1 màu – 1 lúa, 1 vụ lúa, chuyên màu và cây công nghiệp ngắn ngày, chuyên cói và chuyên mía, với 18 KSDĐ. Kết quả đánh giá cho thấy hiệu quả sử dụng đất của các LUT trong huyện đạt ở mức trung bình. Các LUT cho hiệu quả kinh tế cao như chuyên màu và cây công nghiệp ngắn ngày, LUT 2 lúa – cây vụ đông đã góp phần giảm tỷ lệ đói nghèo, thu hút lao động. Kết quả đánh giá hiệu quả sử dụng đất là cơ sở cho việc định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp có hiệu quả trong tương lai của địa phương.

Từ khóa: LUT, hiệu quả, bền vững, đất sản xuất nông nghiệp, huyện Nông Cống.

 

SUMMARY

Assessment of the efficiency and orientation of using agricultural land
in Nong Cong district, Thanh Hoa province

Nguyen Duc Nhuan1, Nguyen Thu Thuy1, Nguyen Dinh Thi1, Ngo Tien Thong2

1 Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry

2 Department of Natural Resources and Environment of Nong Cong district

Agricultural production in Nong Cong district, Thanh Hoa province in recent years has made progress but has not really brought about sustainable results. Therefore, in 2019, a research topic was conducted to evaluate the efficiency of land use and to propose orientations for using land for agricultural production with sustainable efficiency. The study used the method of investigating the current status of production and analyzing the efficiency of different types of land use. Research results show that there are 7 main types of land use in the district: 2 rice crops, 2 rice crops – winter crop, 1 color – 1 rice, 1 rice crop, specialized crops and short-term industrial crops, specializing by sedge and sugar cane; with 18 types of land use. The evaluation results show that the LUTs with high economic efficiency such as specialized crops and short-term industrial crops, LUT 2 rice – winter crops have contributed to reduce the poverty rate, attracting labor. Thus, the efficiency assessment results are the basis for the effective orientation of agricultural land use in the local future.

Keywords: LUT, efficiency, sustainability, agricultural land, Nong Cong district.

 

Người phản biện: TS. Luyện Hữu Cử

Email: luyenhuucu@gmail.com

Ngày nhận bài: 06/9/2020

Ngày thông qua phản biện: 20/6/2021

Ngày duyệt đăng: 22/6/2021

024 3821 0374