Home / Tin tức / ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ KIỂU SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG KEO LAI (Acacia hydrid) VÀ TRÀM (Melalueca cajuputi) TẠI U MINH HẠ, CÀ MAU

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ KIỂU SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG KEO LAI (Acacia hydrid) VÀ TRÀM (Melalueca cajuputi) TẠI U MINH HẠ, CÀ MAU

Nguyễn Văn Út Bé1 , Lê Tấn Lợi1

1Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên, Đại học Cần Thơ

*Email: nvube@ctec.edu.vn

TÓM TẮT

Nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu quả kinh tế kiểu sử dụng đất trồng Keo lai và Tràm tại U Minh Hạ, Cà Mau. Phương pháp điều tra nông hộ (36 hộ trồng Keo lai và 36 hộ trồng Tràm) được áp dụng để thu thập các số liệu về các yếu tố đầu vào và đầu ra để tính hiệu quả kinh tế. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Tổng chi phí mô hình trồng Keo lai bằng 1,03 lần so với Tràm. Tổng thu nhập mô hình trồng Keo lai gấp 1,23 lần so với Tràm. Tổng lợi nhuận từ rừng tràm cao gấp 1,32 lần so với rừng keo lai. Trong đó lợi nhuận từ mật ong và cá đồng ở rừng tràm cao hơn ở rừng keo lai. Tuy nhiên lợi nhuận từ gỗ Keo lai cao hơn Tràm.

Từ khóa: Keo lai, Tràm, hiệu quả kinh tế, U Minh Hạ.

 

Evaluating the economic the land use efficiency of Acacia hybrid and Melalueca cajuputi at U Minh Ha, Ca Mau province

Nguyen Van Ut Be1, Le Tan Loi1

1College of Environment and Natural Resources, Can Tho University

SUMMARY

The objective of research want to Evaluating the economic the land use efficiency of Acacia hybrid and Melalueca cajuputi at U Minh Ha, Ca Mau province. The method investigation was used to collect data on inputs and outputs to calculate the economic efficiency. The result showed that: The total cost of the Acacia hybrid model is 1,03 times higher than that of Melaleuca cajuputi. The total income from Acacia hybrid is 1,23 times lower than Melaleuca cajuputi. The total economic efficiency of Acacia hybrid forest is 1,3 times lower than Melaleuca cajuputi. Which is lower in honey and copper profits of Melaleuca cajuputi. However, the profit from wooden Acacia hybrid is higher than that of Melaleuca forests.

Keywords: Acacia hybrid, Melalueca cajuputi, Economic efficiency, U Minh Ha zone.

 

Người phản biện: PGS.TS. Lê Thái Bạt

Email: hoikhoahocdatvn@yahoo.com

Ngày nhận bài: 19/10/2020

Ngày thông qua phản biện: 05/11/2020

Ngày duyệt đăng: 10/11/2020

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU VỀ TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT CỦA HỘI KHOA HỌC ĐẤT VIỆT NAM

Tạp chí Khoa học Đất có giấy phép xuất bản số 342/GP-BTTTT ngày 28/6/2016 của Bộ Thông tin Truyền thông, ISSN 2525-2216.
Tên tiếng Anh: VIETNAM SOIL SCIENCE

 

024 3821 0374