Home / Tin tức / ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN NÔNG NGHIỆP TẠI THỊ TRẤN BẰNG LŨNG, HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN NÔNG NGHIỆP TẠI THỊ TRẤN BẰNG LŨNG, HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN

Nguyễn Thị Tuyết1, Ngô Văn Giới1
Khoa Khoa học môi trường và Trái đất, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên.
TÓM TẮT
Bài báo này đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn nông nghiệp tại thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn. Nghiên cứu được thực hiện trên 5 thôn, tổ của thi trấn Bằng Lũng. Phương pháp chính được sử dụng là sử dụng phiếu điều tra, khảo sát thực địa và thu thập tài liệu có liên quan. Kết quả nghiên cứu cho thấy tổng lượng chất thái rắn nông nghiệp của thị trấn năm 2015 là 1.549,2 tấn. Hình thức thu gom thành đống để ở ruộng nương chiếm tỷ lệ cao nhất, trong đó tổ 10 là thôn có tỷ lệ cao nhất (94%) và thấp nhất là tại thôn Nà Pài. Hiện tại, phế phụ phẩm từ cây lúa được người dân sử dụng vào mục đích với tỷ lệ ít như trồng nấm rơm chỉ chiếm 0,8%, che tủ cây trồng chiếm 14,8%, làm thức ăn gia súc chiếm 21,1%. Phần lớn được người dân xử lý bằng cách đốt đốt tập trung và vùi tại chỗ, trong đó hình thức đốt tập trung chiếm tỷ lệ cao nhất 85,8%, vùi tại chỗ chỉ chiếm 19,5% và tổ 10 có tỷ lệ đốt tập trung cao hơn so với 4 thôn còn lại, chiếm 95,6%. Phụ phẩm từ cây ngô có hai hình thức sử dụng đó là làm thức ăn gia súc (18,2%) đối với lá ngô tươi và đun nấu (88,1%) đối với lõi ngô. Thôn Bản Tàn và thôn Nà Pài có tỷ lệ sử dụng 2 hình thức này cao.
Từ khóa: Nông nghiệp, chất thải rắn, tỉnh Bắc Kạn, quản lý môi trường.

Assessing current status of agricultural solid waste management in Bang Lung town, Cho Don district, Bac Kan province
Nguyen Thi Tuyet1, Ngo Van Gioi1
Thai Nguyen University of Sciences
SUMMARY
The results show that the total amount of agricultural solid wastes in the study areas in 2015 is estimated at 1.549,2 tonnes. Mainly, agricultural solid wastes are collected and piled on fields. Rice-products wastes are used a small rate of 0.8% for cultivating mushroom, 14.8% for covering crops, 21.1% for animal fodder and most of them are treated by burning and burying into soils, in which the percentage of burning shares the highest with 85.8%, burying one’s is only 19.5%. By-products of maize are used for animal feed (18.2%) and making fuel for cooking (88.1%).
Keywords: agricultural solid wastes, Bac Kan province, environmental management.

Người phản biện: GS.TS. Nguyễn Thế Đặng
Email: nthedang@gmail.com
Ngày nhận bài: 3/8/2017
Ngày thông qua phản biện: 15/8/2017
Ngày duyệt đăng: 25/8/2017

024 3821 0374