Home / Tin tức / ĐÁNH GIÁ ĐỜI SỐNG VÀ VIỆC LÀM CỦA NGƯỜI DÂN BỊ THU HỒI ĐẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN TÁI ĐỊNH CƯ XÃ HỒNG TIẾN, THỊ XÃ PHỔ YÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN

ĐÁNH GIÁ ĐỜI SỐNG VÀ VIỆC LÀM CỦA NGƯỜI DÂN BỊ THU HỒI ĐẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN TÁI ĐỊNH CƯ XÃ HỒNG TIẾN, THỊ XÃ PHỔ YÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN

Ngô Thị Hà1, Phan Thị Thanh Huyền1
Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
TÓM TẮT
Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục đích đánh giá đời sống và việc làm của người dân bị thu hồi đất thực hiện dự án tái định cư xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Tổng diện tích đất bị thu hồi để thực hiện dự án là 52,3 ha, trong đó, đất nông nghiệp chiếm tỷ lệ lớn (89,27). Tổng số hộ bị thu hồi đất là 220, trong đó 100% số hộ bị thu hồi toàn bộ diện tích đất nông nghiệp. Kết quả nghiên cứu cho thấy, sau khi bị thu hồi đất, đời sống và việc làm của người dân tại dự án có sự thay đổi đáng kể. Thu nhập bình quân đầu người/ tháng tăng 146,36%; thu nhập bình quân/hộ/tháng tăng 146,25%; 100% số người lao động chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang phi nông nghiệp, trong đó lao động làm việc tại các khu công nghiệp chiếm tỷ lệ lớn với 69,03%. Để nâng cao đời sống và ổn định sinh kế lâu dài cho người dân bị thu hồi đất tại khu vực dự án tái định cư xã Hồng Tiến, cần quan tâm tới các vấn đề như: đào tạo nghề; hỗ trợ tư vấn, tìm kiếm việc làm phù hợp với độ tuổi, trình độ; định hướng sử dụng tiền bồi thường, hỗ trợ có hiệu quả…
Từ khóa: đánh giá, đời sống, việc làm, thu hồi đất, dự án, tái định cư, Hồng Tiến, Phổ Yên, Thái Nguyên

Assessing the life and employment of people affected by land acquisition for the resettlement project in Hong Tien commune, Pho Yen township, Thai Nguyen province
Ngo Thi Ha1, Phan Thi Thanh Huyen1
1 Vietnam National University of Agriculture
This study was conducted with the purpose of assessing the life and employment of people affected by land acquisition for the resettlement project in Hong Tien commune, Pho Yen township, Thai Nguyen province. The total area of ​​land acquisition for the resettlement was 52.3 hectares, of which, agricultural land accounts for a large proportion (89.271%). The total number of households were affected by land acquisition was 220, of which 100% of the households were recovered their entire agricultural land area. The results showed that the life and employment of the people in the resettlement project in Hong Tien commune have changed significantly after the land acquisition. The average income of people per month increased by 146.36%; the average income of household per month increased by 146.25%; 100% of labors changed from agricultural production to non-agricultural one, of which the labors have worked in industrial zones were 69.03%. To improve the life and stabilize the long-term livelihood for people who have their land recovered in the resettlement area in Hong Tien commune, the following solutions were proposed: vocational training; consultation support, job searching; guiding to use compensated money effectively.

Người phản biện: TS. Bùi Huy Hiền
Email: buihuyhien@gmail.com
Ngày nhận bài: 8/2/2017
Ngày thông qua phản biện: 1/8/2017
Ngày duyệt đăng: 10/8/2017

024 3821 0374