Home / Tin tức / ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI U MINH HẠ, CÀ MAU

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI U MINH HẠ, CÀ MAU

Lê Tấn Lợi1, Nguyễn Thị Song Bình2, Đỗ Thị Thúy Uyễn2
Bộ môn Tài nguyên đất đai, Khoa Môi trường và TNTN, Đại học Cần Thơ.
2 Sinh viên ngành Quản lý đất đai, Khoa Môi trường và TNTN, Đại học Cần Thơ.
TÓM TẮT
Nghiên cứu nhằm đánh giá công tác quản lý về quy hoạch và sử dụng đất nông nghiệp tại khu vực U Minh Hạ, tỉnh Cà Mau. Đề tài sử dụng phương pháp phỏng vấn để thu thập số liệu từ các đối tượng và cán bộ liên quan đến công tác quy hoạch trên địa bàn nghiên cứu. Phần mềm Excel và phương pháp thống kê mô tả được áp dụng để so sánh đánh giá công tác quản lý quy hoạch. Kết quả cho thấy hầu hết người dân và cán bộ có ý kiến đồng thuận cao đối với quy hoạch và được đánh giá là phù hợp với điều kiện của địa phương. Phần lớn cán bộ viên chức đều có tham gia quản lý và quan tâm đến quy hoạch sử dụng đất và sản xuất tại địa phương. Quy hoạch sản xuất nông nghiệp cũng được đánh giá là khá ổn định. Chính quyền địa phương cũng đã có giải pháp hỗ trợ thực hiện quy hoạch tại địa phương. Cần tăng cường hỗ trợ vốn, đầu ra thị trường để người dân ổn định sản xuất và thực hiện đúng quy hoạch
Từ khóa: Công tác quản lý, quy hoạch sử dụng đất, nông nghiệp, U Minh Hạ, Cà Mau.

Assessing agricultural land use planning management in U Minh Ha, Ca Mau province
Le Tan Loi1, Nguyen Thi Song Binh2 , Do Thi Thuy Uyen2
1 Can Tho University
2 Student of Can Tho University
SUMMARY
The aim of the study is to assess the agricultural land use planning management in U Minh Ha region, Ca Mau province. The interview method was use to collect the data from people and officers who were related to the land use planning in the studied region. The EXCEL software and descriptive statistics were used to analyse the data. The results showed that most people agreed with the land use planning policies and believed that was comformable with the local region. Most officers participated to the management and care of land use planning. The land use planning at local region was stable. The local authority gave supporting measures for the implementation of land use planning at local level. However, it needs to improve the capital support policies and outcome marketing to help the people in production and land use planning implementation.
Keywords: Management works, land use planning, agricultural land, U Minh Ha, Ca Mau.

Người phản biện: GS.TS. Võ Quang Minh
Cơ quan: Trường Đại học Cần Thơ
Email: vqminh@ctu.edu.vn
Ngày nhận bài: 15/6/2019
Ngày thông qua phản biện: 03/7/2019
Ngày duyệt đăng: 12/7/2019

024 3821 0374