Home / Tin tức / ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN TẠI DỰ ÁN ĐƯỜNG CAO TỐC HẠ LONG – VÂN ĐỒN, HUYỆN HOÀNH BỒ, TỈNH QUẢNG NINH

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN TẠI DỰ ÁN ĐƯỜNG CAO TỐC HẠ LONG – VÂN ĐỒN, HUYỆN HOÀNH BỒ, TỈNH QUẢNG NINH

Nguyễn Thị Hồng Hạnh1, Hoàng Thị Phương Thảo1, Nguyễn Hoài Thương2

[1] Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Email: hanhqldd@gmail.com

[1] Học viên cao học Khóa 4 Quản lý đất đai, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội;

 

TÓM TẮT

Huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh, cách trung tâm thành phố Hạ Long khoảng 10km về phía Nam. Tính đến năm 2019 tổng diện tích tự nhiên là 84.354,34ha, trong đó: đất nông nghiệp là: 71.658,39ha (chiếm 84,95%), đất phi nông nghiệp là 6.578,51ha (chiếm 9,29%), đất chưa sử dụng 6.117,44ha (chiếm 5,76%). Huyện Hoành Bồ đang trong giai đoạn đẩy mạnh thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, công tác xây dựng cơ sở hạ tầng được đầu tư với nhiều dự án được thực hiện. Trong đó, dự án đường cao tốc Hạ Long – Vân Đồn, đoạn đi qua huyện Hoành Bồ gồm thị trấn Trới, xã Sơn Dương, xã Thống Nhất, xã Hòa Bình, xã Vũ Oai là một dự án lớn, được thực hiện trong giai đoạn 2015 – 2019 với tổng diện tích thu hồi là 956.687,1m2; trong đó thu hồi của 1.482 hộ gia đình, cá nhân với diện tích là 731.980,1m2; của 26 tổ chức là 76.502,5m2; UBND cấp xã quản lý là 148.204,5m2.

Kết quả điều tra cho thấy dự án đã thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành về thu hồi, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất phục vụ lợi ích quốc gia, công cộng. Quá trình bàn giao mặt bằng cho dự án là đúng tiến độ và được sự chấp nhận của người dân. Kết quả thu hồi đất không làm ảnh hưởng nhiều đến đời sống, việc làm, kinh tế của các hộ dân bị thu hồi. Cơ sở hạ tầng, môi trường tại khu vực thực hiện dự án được kiểm soát tốt không gây tác động xấu tới cuộc sống và sinh hoạt của những hộ dân xung quanh.

Từ khóa: Bồi thường; hỗ trợ; Hoành Bồ.

 

SUMMARY

Assessing the compensation, the support and the resettlement after compulsory land acquisition for households of individuals of Ha Long – Van Don expressway project, Hoanh Bo district, Quang Ninh province

Nguyen Thi Hong Hanh1, Hoang Thi Phuong Thao1,Nguyen Hoai Thuong2

1Hanoi University of Natural Resources and Environment;

2 Master students of course 4 Land Administration, Hanoi University of Natural Resources and Environment

Hoanh Bo is a district in Quang Ninh Province, located about 10km from the south of Ha Long city center. As of 2019, the total natural area is 84,354.34ha, of which agricultural land is 71,658.39ha (accounting for 84.95%), non-agricultural land is 6,578.51ha (accounting for 9.29%), unused land 6,117.44ha (accounting for 5.76%). Hoanh Bo district is at the stage of accelerating the implementation of industrialization and modernization, and the construction of infrastructure has been invested with many projects. In particular, the road section of Ha Long – Van Don expressway project, passing through Hoanh Bo district including Troi town, Son Duong commune, Thong Nhat commune, Hoa Binh commune, Vu Oai commune is a big project, implemented in period of 2015 – 2019 with a total acquired area of ​​956,687.1m2; of which 1,482 households and individuals with an area of ​​731,980.1m2; 26 organizations with 76,502.5m2; Commune People’s Committee with 148,204.5m2.

The results of the investigation and survey show that the project has complied with the policies, order and procedures in accordance with current laws on land acquisition, compensation, support and resettlement after land acquisition, serving the national and public interests. The process of handing over the site to the project is on schedule and accepted by the people. The results of land acquisition do not have many impacts on the life, jobs and economy of the acquired households. The infrastructure and environment in the project area are well controlled and do not adversely affect the life and activities of the surrounding households.

Keywords: compensation, support, Hoanh Bo.

 

Người phản biện: TS. Nguyễn Đình Bồng

Email: ndbong1947@gmail.com

Ngày nhận bài: 06/5/2021

Ngày thông qua phản biện: 15/5/2021

Ngày duyệt đăng: 25/5/2021

024 3821 0374