Home / Tin tức / ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NHÓM ĐẤT PHÙ SA Ở XÃ TÂN LỄ, HUYỆN HƯNG HÀ, TỈNH THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NHÓM ĐẤT PHÙ SA Ở XÃ TÂN LỄ, HUYỆN HƯNG HÀ, TỈNH THÁI BÌNH

Chu Văn Thương1, Nguyễn Văn Mạnh1, Đặng Thị Phượng1, Nguyễn Thị Mến1, Luyện Hữu Cử2

[1] Sinh viên lớp Khoa học đất K57, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

2 Khoa Quản lý Đất đai, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Từ khóa: chất lượng đất, đất phù sa, đánh giá đất, Tân Lễ, Thái Bình

 

Evaluating the quality of fluvisols in Tan Le commune, Hung Ha district, Thai Binh province

Chu Van Thuong, Nguyen Van Manh, Dang Thi Phuong, Nguyen Thi Men, Luyen Huu Cu

SUMMARY

Evaluating the quality of land units belonging to Fluvisols in Tan Le commune, Hung Ha district, Thai Binh province by collecting and analyzing soil samples of 06 soil profiles and 20 other soil samples of surface horizon. Analyse results show that Fluvisols in Tan Le commune is divided into 2 units: Eutric Fluvisol (FLe) and Dystric Fluvisols (FLd). Eutric Fluvisols has high fertility and the potential of diverse use, which can be used to grow 2 or 3 crops/year with high yield. Dystric Fluvisols has relatively moderate fertility, low level of organic matter. They can be used to set up many different rotational cropping patterns with high productivity.

Keywords: Soil unit quality, Fluvisols, Tan Le commune.

 

Người phản biện: PGS.TS. Lê Thái Bạt

Ngày nhận bài: 10/7/2016

Ngày thông qua phản biện: 15/7/2016

Ngày duyệt đăng: 05/8/2016

024 3821 0374