Home / Tin tức / ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ HIỆU QUẢ XỬ LÝ CHẤT Ô NHIỄM TRONG NƯỚC THẢI SƠ CHẾ GÀ RÁN CÔNG NGHIỆP CỦA SẬY (Phragmites spp.) TRONG HỆ THỐNG ĐẤT NGẬP NƯỚC CHẢY NGẦM THEO PHƯƠNG NGANG

ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ HIỆU QUẢ XỬ LÝ CHẤT Ô NHIỄM TRONG NƯỚC THẢI SƠ CHẾ GÀ RÁN CÔNG NGHIỆP CỦA SẬY (Phragmites spp.) TRONG HỆ THỐNG ĐẤT NGẬP NƯỚC CHẢY NGẦM THEO PHƯƠNG NGANG

Nguyễn Điền Châu1, Võ Hoài Chân2, Trương Hoàng Đan1
Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên, Trường Đại học Cần Thơ.
2 Trung tâm Nông nghiệp Ứng dụng Công nghệ cao Bến Tre.
TÓM TẮT
Thí nghiệm được tiến hành đối với nước thải sơ chế gà rán công nghiệp đã tiền xử lý bằng ozone (gọi tắt là nước thải). Nước thải tiếp tục được xử lý trong hệ thống đất ngập nước chảy ngầm theo phương ngang (trồng Sậy). Thí nghiệm được bố trí ngẫu nhiên bao gồm 01 nghiệm thức đối chứng (cát, đá, nước thải) và 03 nghiệm thức lặp lại (cát, đá, nước thải và Sậy). Hệ thống được nạp theo dạng mẻ, mỗi nghiệm thức được cung cấp 0,33m3 nước thải với thời gian lưu nước là 03 ngày. Sau 48 ngày thí nghiệm, kết quả cho thấy sậy sinh trưởng và phát triển tốt, chiều cao sậy đạt 170cm, trọng lượng tươi của sậy tăng từ 7,1 – 7,4 lần so với ban đầu. Hiệu quả xử lý tổng đạm (TN), tổng lân (TP), BOD5 và COD của hệ thống lần lượt là 77,85%, 70,46%, 92,25% và 89,87%. Kết quả thí nghiệm cho thấy hệ thống đất ngập nước chảy ngầm theo phương ngang trồng sậy có tiềm năng trong xử lý nước thải sơ chế gà rán công nghiệp.
Từ khóa: Đặc điểm sinh học, hiệu suất xử lý, chất ô nhiễm, nước thải sơ chế gà rán, đất ngập nước chảy ngầm theo phương ngang, cây Sậy

Biological characteristics of reed (Phragmites spp.) and the removal efficiency to pollutants in wastewater of preliminary processing industrial fried chicken with horizontal subsurface flow constructed wetland system
Nguyễn Điền Châu1, Võ Hoài Chân2, Trương Hoàng Đan1
1Can Tho University
2Ben Tre high technology agriculture application center
SUMMARY
The experiment was conducted on wastewater of preliminary processing industrial fried chicken which preliminary treated by ozone (hereinafter referred to as wastewater). Wastewater continued to be treated in the horizontal subsurface flow constructed wetland system (planting reeds). The experiment was laid out randomly including 01 control treatment (sand, stone, and wastewater) and three repeated treatments (sand, stone wastewater, and reed). Each treatment was supplied 0,33m3 wastewater, with three days for retention time. After 48 days of experiment, the results showed that reeds grew and developed well in experimental treatments, with the height reached to 170cm, fresh weight increased from 7,1 to 7,4 times. The removal efficiency of total nitrogen (TN), total phosphorus (TP), BOD5 and COD of constructed wetland were 77,85%, 70,46%, 92,25% and 89,87% respectively. These results, therefore, suggested that the horizontal subsurface flow constructed wetland planting reeds would be a potential system for treating wastewater of primary processing industrial fried chicken.
Keywords: Biological characteristics, Phragmites spp., wastewater, industrial fried chicken.

Người phản biện: TS. Bùi Trường Thọ
Cơ quan: Trung tâm Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Bến Tre
Email: tho.buitruong@gmail.com
Ngày nhận bài: 15/6/2019
Ngày thông qua phản biện: 05/7/2019
Ngày duyệt đăng: 15/7/2019

024 3821 0374