Home / Tin tức / BÓN PHÂN CÂN ĐỐI – BIỆN PHÁP HIỆU QUẢ ĐỂ TĂNG NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG VÀ CẢI THIỆN ĐỘ PHÌ NHIÊU ĐẤT

BÓN PHÂN CÂN ĐỐI – BIỆN PHÁP HIỆU QUẢ ĐỂ TĂNG NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG VÀ CẢI THIỆN ĐỘ PHÌ NHIÊU ĐẤT

Nguyễn Văn Bộ, E.Mutert (trang 178-189)

Từ khoá: bón phân, biện pháp, năng suất, cây trồng, cải thiện, độ phì, đất

 

Summary

Balanced fertilization – effective measure to increase crop yield and to improve soil fertility

In dynamic “fertilizer-dependent” agriculture, balanced fertilization is a cornerstone of all activities. Imbalanced use of manufacture fertilizer can lead to soil degradation and to soil productivity decline.

024 3821 0374