Home / Tin tức / XỬ LÝ AMONI (NH4+- N) TRONG NƯỚC Ô NHIỄM BẰNG THAN SINH HỌC THÔNG QUA MÔ HÌNH HẤP PHỤ ĐỘNG

XỬ LÝ AMONI (NH4+- N) TRONG NƯỚC Ô NHIỄM BẰNG THAN SINH HỌC THÔNG QUA MÔ HÌNH HẤP PHỤ ĐỘNG

Văn Hữu Tập1, Nguyễn Thị Hiên1, Trần Thị Phả2
Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên
2 Trường Đại học Nông lâm – Đại học Thái Nguyên
TÓM TẮT
Ô nhiễm amoni ở nước ngầm và nước mặt xảy ra ở nhiều vùng ở nước ta. Việc xử lý làm sạch để sử dụng vào ăn uống và sinh hoạt là cần thiết. Bài báo này sử dụng than sinh học sản xuất từ rơm rạ để xử lý nước bị ô nhiễm amoni bằng quá trình hấp phụ trên mô hình cột thông qua đánh giá ảnh hưởng của tốc độ lọc, chiều cao cột lọc và nồng độ ban đầu. Các mô hình động học được áp dụng để đánh giá quá trình hoạt động của cột hấp phụ. Kết quả nghiên cứu cho thấy quá trình hấp phụ NH4+-N phù hợp với ba mô hình Thomas, Yoon-Nelson, Bohart-Adam. Hiệu suất sử dụng cột đạt tối ưu ở tốc độ dòng 3 ml/ph, nồng độ ban đầu 10 mg/l và chiều cao cột hấp phụ 30cm là 78,05%. Dung lượng hấp phụ NH4+-N của than sinh học từ rơm rạ đạt 2,73 mg/g trong cùng điều kiện trên.
Từ khóa: Xử lý amoni, Hấp phụ, Rơm rạ, mô hình động, cột hấp phụ.

Treatment of ammonium in contaminated water by using biochar through the adsorption on the column model
Van Huu Tap1, Nguyen Thi Hien1, Tran Thi Pha2
1 Thai Nguyen University of sciences
2 Thai nguyen University of Agriculture and foresty
SUMMARY
Ammonium pollution from groundwater and surface water occurs in many parts of Vietnam. Treatment of ammonium for use in drinking is essential. In this paper, biomass produced from straw was used to treat ammonium-contaminated water by adsorption on the column model with evaluating the effect of filtration rate, filter column height and initial concentration. Kinetic models were also used to evaluate the activity of the adsorption column. The results showed that -N adsorption was consistent with three models: Thomas, Yoon-Nelson and Bohart-Adam. The optimum column efficiency was achieved at a flow rate of 3ml/minute, initial concentration of 10mg/l and height of the adsorption column of 30cm were 78.05%. -N adsorption capacity of biochar from straw reached 2.73mg/g in the same condition.
Keywords: Ammonium treatment, adsorption, straw, dynamic model, adsorption column.
Người phản biện: TS. Bùi Huy Hiền – Cơ quan làm việc: Hội Khoa học Đất Việt Nam
Email: buihuyhien@gmail.com
Ngày nhận bài: 3/8/2017
Ngày thông qua phản biện: 5/8/2017
Ngày duyệt đăng: 10/8/2017

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU VỀ TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT CỦA HỘI KHOA HỌC ĐẤT VIỆT NAM

Tạp chí Khoa học Đất có giấy phép xuất bản số 342/GP-BTTTT ngày 28/6/2016 của Bộ Thông tin Truyền thông, ISSN 2525-2216.
Tên tiếng Anh: VIETNAM SOIL SCIENCE

 

024 3821 0374